|   print

Ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden in Nederland
[ Occupational burden of disease in the Netherlands ]
 
Eysink PED, Blatter BM, van Gool CH, Gommer AM, van den Bossche SNJ, Hoeymans N

130 p in Dutch   2007

RIVM rapport 270012001
download pdf (953Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Occupational health risks cause 2 to 4% of the total burden of disease in the Netherlands. The concept of burden of disease is a criterion to express the consequences of disease. It combines the time lived with disability and the time lost due to premature mortality. A high workload, exposure to harmful chemicals (including environmental tobacco smoke) and working with a computer are the most unfavourable working conditions. They contribute most to the occupational burden of disease caused by: burn-out, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer and complaints of arm, neck and shoulder (CANS). The health benefits of work were not included in this report.
For the first time, the RIVM shows in this study which occupational diseases contribute most to the burden of disease in the Netherlands. The data offer starting points for further research and measures to reduce the burden of disease caused by these complaints. This is good not only for employers and employees but also for public health and society as a whole: health is wealth.
The World Health Organization (WHO) underestimated the occupational burden of disease in the Netherlands in its earlier burden of disease assessments. In the Netherlands, most of the burden of disease is not caused by the 'classical' risks and diseases like accidents and hearing impairment caused by noise. Rather 'new' diseases like burn-out and CANS cause considerable loss of health and were not taken into account in the assessments of the WHO.
Unfavourable working conditions do not only have negative effects on health, but also have a disadvantageous effect on productivity, absenteeism and incapacity for work. In theory it is possible to estimate these adverse effects. We therefore advise to study whether estimating them is feasible in practice.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ongunstige arbeidsomstandigheden veroorzaken 2 tot 4% van de totale ziektelast in Nederland. Het begrip ziektelast is een maatstaf om de gevolgen van ziekte uit te drukken. Het combineert gezondheidsverlies door verminderde kwaliteit van leven en door vroegtijdig overlijden. Hoge werkdruk, blootstelling aan schadelijke stoffen (inclusief passief roken) en beeldschermwerk zijn de ongunstigste arbeidsomstandigheden. Zij zorgen voor veel ziektelast door burn-out, de chronische luchtwegaandoening COPD, longkanker en klachten van arm, nek en schouder (KANS). In het rapport is de positieve invloed van arbeid op de gezondheid niet meegenomen.
Het RIVM laat voor het eerst zien welke arbeidsgerelateerde aandoeningen veel ziektelast in Nederland veroorzaken. Deze gegevens bieden aanknopingspunten voor verder onderzoek en voor maatregelen om de ziektelast door deze aandoeningen te verminderen. Dat is niet alleen goed voor werknemers en werkgevers, maar ook voor de volksgezondheid en de samenleving in haar geheel: health is wealth.
In eerdere ziektelastberekeningen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de arbeidsgerelateerde ziektelast in Nederland sterk onderschat. In Nederland veroorzaken niet zozeer de 'klassieke' risico's en aandoeningen, zoals arbeidsongevallen en slechthorendheid door lawaai, de meeste ziektelast. Juist 'nieuwe' aandoeningen, zoals burn-out en KANS, leiden hiertoe, en die zijn niet meegenomen in de WHO-schattingen.
Behalve negatieve effecten op de gezondheid hebben ongunstige arbeidsomstandigheden een nadelig effect op de arbeidsproductiviteit, het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In theorie blijkt het mogelijk om deze effecten te berekenen. Het is aan te bevelen om uit te zoeken of dit in de praktijk haalbaar is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO-Kwaliteit van Leven
( 2007-12-07 )