|   print

Gezond ouder worden in Nederland
[ Healthy ageing in the Netherlands ]
 
Zantinge EM, van der Wilk EA, van Wieren S, Schoemaker CG

100 p in Dutch   2011

RIVM rapport 270462001
download pdf (7392Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Older people who are ill do not necessarily experience limitations in their daily functioning. One-half of the Dutch elderly who live independently suffer from one or more chronic diseases; however, two thirds of this group are not limited physically, and more than half of these feel healthy. These are the results reported in 'Healthy ageing in the Netherlands', an overview of the health status and prevention of disease and disability among the Dutch elderly population.
From the age of 75 years onwards, the risk of morbidity and disability clearly increases, while perceived health status and physical well-being decrease. The most common diseases in old age are coronary heart disease, stroke, arthritis and diabetes, which also cause the greatest loss of healthy life years.
The report 'Healthy ageing in the Netherlands' was commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport. The data included in this report may provide useful informational support for municipalities in the implementation of preventive health care services for the elderly. In 2010 the Ministry made this municipal task more explicit. Between 2010 and 2050 the number of people aged 65 years and older in the Netherlands will increase from 2.6 million to 4.5 million. At this time, this age group will comprise one quarter of the Dutch population, with 40 percent being over 80 years of age. The focus is often on the problems that accompany increasing numbers of elderly, such as high healthcare costs. However, the term 'silvering' is coming into vogue (as opposed to 'greying', the Dutch word for ageing), with the acknowledgement that older people possess knowledge and experience that can be of valuable to society and that they voluntarily provide services in various social sectors. For example, more than one quarter of elderly people provide informal help to friends and one third are active in organised volunteer work.
Another finding is that the proportion of older people feeling moderately to very lonely (almost one third) scarcely deviates from that of younger people. The likely reason for this is that desires and expectations regarding social relations and contacts change with age. In elderly people, loneliness increases as people age: about half of those aged 85 years and older, especially women, report feeling lonely.
The report emphasises that effective preventive measures aimed at maintaining the health and autonomy of elderly people have multiple goals. The first of these is to prevent illness and disease and to postpone death. A second goal is to optimise the functioning of the elderly as they age, such as by providing guidance and support in how to do this or by changing elements in the environment. Important target groups for preventive interventions are the elderly aged 75 years and over, (single) older women, those with a low educational level, ethnic minority elderly and elderly caregivers.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Ondanks dat gegeven ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond. Dit blijkt uit 'Gezond ouder worden in Nederland', een overzicht van het RIVM van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen.
Vanaf 75 jaar neemt de kans op ziekten en beperkingen duidelijk toe en neemt de ervaren gezondheid en de lichamelijke kwaliteit van leven af. De ziekten die op oudere leeftijd het meest voorkomen en het grootste verlies aan gezonde levensjaren met zich meebrengen zijn coronaire hartziekten, beroerte, artrose en diabetes.
Het rapport 'Gezond ouder worden in Nederland' is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. De landelijke gegevens kunnen gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. In 2010 heeft het ministerie van VWS deze taak van gemeenten nader uitgewerkt. Tussen 2010 en 2050 zal het aantal 65-plussers in Nederland oplopen van 2,6 miljoen naar 4,5 miljoen. Een kwart van de Nederlandse bevolking is dan 65 jaar of ouder; van de ouderen is 40 procent dan 80 jaar of ouder. De vergrijzing brengt zowel kansen als problemen met zich mee. De nadruk ligt vaak op de problemen, bijvoorbeeld door de hoge kosten voor de gezondheidszorg. Daartegenover staat 'verzilvering': ouderen brengen vaak waardevolle kennis en ervaring in en zetten zich vrijwillig in voor maatschappelijke doelen. Zo verleent bijvoorbeeld ruim een kwart van de ouderen informele hulp aan bekenden en een derde is actief in georganiseerd vrijwilligerswerk.
Een andere bevinding uit het rapport is dat het aandeel ouderen dat zich matig tot sterk eenzaam voelt (bijna een derde) nauwelijks verschilt van dat van jongere mensen. Dat komt waarschijnlijk doordat wensen en verwachtingen over sociale contacten met de leeftijd veranderen. Binnen de groep ouderen neemt eenzaamheid wel toe met de leeftijd: ongeveer de helft van de 85-plussers, vooral de vrouwen, voelt zich eenzaam.In het rapport wordt benadrukt dat de preventieve maatregelen voor ouderen meerdere doelen hebben. Enerzijds is de insteek ziekten en aandoeningen te voorkomen en sterfte uit te stellen. Daarnaast is het bij het ouder worden steeds meer van belang het functioneren te optimaliseren, bijvoorbeeld door ouderen daarin te begeleiden of door aanpassingen van de leefomgeving. Belangrijke doelgroepen voor preventieve interventies zijn ouderen vanaf 75 jaar, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau, allochtone ouderen en oudere mantelzorgers.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-04-06 )