|   print

Kosten van preventie in Nederland 2003. Zorg voor euro's - 4
[ Costs of prevention in the Netherlands in 2003 ]
 
de Bekker-Grob EW, Polder JJ, Witte KE, Mackenbach JP, Meerding WJ

80 p in Dutch   2006

RIVM rapport 270751011, Zorg voor Euro's - 4
download pdf (434Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Preventive measures in the public health arena are carried out in numerous areas of policy such drinking-water, sewerage systems, road safety, smoking and employment conditions. Good quality, topical regulations taken up in these policy areas led in the 20th century to great improvements in public health in the Netherlands.
The focus on research into costs and efficiency (cost-effectiveness) in healthcare is on the increase. The structural evaluations also make it easier to plan future healthcare provisions. Making choices about directions in policy and inter-sectoral discussion is becoming easier too. It is against this background that insights into the costs of preventive measures are lacking. Presented here then is a complete as possible overview of preventive measures, both inside and outside the public health arena, in which the costs per disease are broken down both for individual diseases and for age groups and gender.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op tal van beleidsterreinen worden preventieve maatregelen ten aanzien van de volksgezondheid uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan drinkwatervoorzieningen, riolering, verkeersveiligheid, rookbeleid en arbeidsomstandigheden. Dankzij goede en actuele regelgeving op deze terreinen is de algemene gezondheid in Nederland in de twintigste eeuw sterk verbeterd.
Binnen de gezondheidszorg komt steeds meer aandacht voor onderzoek naar kosten en doelmatigheid (kosteneffectiviteit). Door structurele evaluaties zijn toekomstige gezondheidsvoorzieningen beter te plannen. Ook wordt het maken van keuzes ten aanzien van beleidsrichting en het voeren van intersectoraal overleg makkelijker. Tegen deze achtergrond is het opvallend dat er geen compleet en systematisch inzicht bestaat van de uitgaven van preventieve maatregelen. In dit rapport wordt daarom een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de uitgaven aan preventieve maatregelen binnen en buiten de gezondheidszorg. Ook wordt beschreven hoeveel per ziekte aan preventie wordt uitgegeven in hoe de uitgaven zijn verdeeld over leeftijdsgroepen, mannen en vrouwen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Erasmus MC Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
( 2006-06-06 )