|   print

International comparison of cost of illness
[ Internationale vergelijking van kosten van ziekten ]
 
Heijink R, Koopmanschap MA, Polder JJ

126 p in English   2006

RIVM rapport 270751016
download pdf (1124Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
All Western countries spent every year a lot of money on health care. Cost of illness (COI) studies describe how health care costs are related to epidemiological and demographic variables. This report compares COI-studies for some European and OECD countries as the Netherlands, Germany, France, Canada and Australia. It is demonstrated that COI-studies can help to explain international differences in health expenditure. It is also shown that acute care costs for major disease groups are more or less the same in the different countries. Comparisons of long term care expenditure were hampered by country specific definitions and provisions. This report argues that cost of illness studies can be useful: 1) to identify cross-national differences in health expenditure; 2) to monitor the cost development between countries; 3) to investigate the effect of health care reforms from the perspective of disease, age and gender. The availability of appropriate data is a critical condition here. International standardization of data, classifications and methods is important, as well as for expenditure data as with regard to utilization data and the allocation of costs to disease, age and gender. A common approach will result in better cost of illness figures that serve the national and international debate on health and health expenditure with a deeper understanding of the interrelationships between demand and supply of health care.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Steeds meer landen binnen en buiten Europa publiceren studies op het gebied van kosten van ziekten, de zogenaamde KVZ-studies. Daarmee ontstaat ook behoefte aan een internationale vergelijking van deze studies. Dit rapport geeft een globale vergelijking van de kostenramingen van tien landen en daarnaast een meer gedetailleerde vergelijking voor Australie, Canada, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het rapport laat zien dat de grote patronen in kosten van ziekten voor de meeste landen gelijk zijn. Tegelijkertijd blijken er aanzienlijke verschillen te bestaan die vooral samenhangen met wat er wel en niet onder gezondheidszorg wordt verstaan. Deze verschillen doen zich vooral voor op het terrein van de langdurige zorg. Het rapport laat zien dat bij een zorgvuldige selectie van sectoren en diagnosegroepen KVZ-studies een goed instrument zijn om: 1) internationale verschillen in zorgkosten nader te identificeren ten behoeve van meer gedetailleerde vergelijkingen; 2) de kostenontwikkeling van landen ten opzichte van elkaar te monitoren; 3) het effect van stelselwijzigingen op de sectorale en totale zorgkosten te bekijken vanuit ziekte en leeftijd en dat te vergelijken met landen waar die wijzigingen niet zijn doorgevoerd. Een algemene voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van een adequate gegevensinfrastructuur. Dit geldt zowel voor de hoogte van de zorgkosten - per actor en in de aansluiting op het System of Health Accounts - als de gegevens over het zorggebruik die nodig zijn om de kosten toe te wijzen aan ziekten en demografische kenmerken. Uniforme, internationale definities en een standaard methodologie voor de kostentoewijzing kunnen hierbij de vergelijkbaarheid van KVZ-studies aanzienlijk bevorderen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Erasmus MC Instituut voor Medical Technology Assessment
( 2007-01-08 )