|   print

Pilotstudie arbeidsinzet in de zorg. Arbeidsinzet gedifferentieerd naar diagnose, een verkenning
[ Pilot study utilization of personnel in health care ]
 
Lambooij MS, Kommer GJ, Slobbe LCJ

89 p in Dutch   2008

RIVM rapport 270751018
download pdf (430Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
For hospitals it is possible to calculate how much medical personnel per illness is needed. Until recently, this was only estimated in euros. This new information enables calculations on the number of medical staff needed in the future, based on the expected number of future illnesses. It is not possible to differentiate between different types of nursing staff.
For the elderly care it is possible to calculate the needed nursing personnel and care personnel per age group. This enables calculations of future trends of needed personnel based on demographic prognoses. In this sector it is possible to differentiate between different occupations. It is not possible to categorize the number of needed personnel per illness because of data limitations.
The reason for performing this study is the expected labour shortage in health care. Policy makers need information in order to take measures, for instance promotion of participation in education. In this pilot study, inventory is made of the possibilities and problems for such calculations for health care. Outcomes have not yet been validated. Whether such a validation will be carried out in the future is uncertain, because the future of many registrations used in this pilot study is in doubt.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor ziekenhuizen is het mogelijk te berekenen hoeveel medisch personeel per aandoening nodig is. Tot voor kort werden dergelijke inschattingen alleen in euro's gemaakt. Met de nieuwe informatie kan op basis van het verwachte aantal aandoeningen worden berekend hoeveel medisch personeel in de toekomst beschikbaar moet zijn. Het is het nog niet mogelijk verschillende categorieen verplegend personeel per aandoening te differentieren.
Voor de ouderenzorg is het mogelijk om de hoeveelheid verplegend en verzorgend personeel per leeftijdgroep uit te splitsen. Op die manier kunnen op basis van demografische gegevens trendberekeningen voor de toekomst worden gemaakt van het benodigde personeel. Ook kan binnen deze sector het verplegend en verzorgend personeel naar type beroep worden gespecificeerd. Het is nog niet mogelijk de hoeveelheid medisch personeel per aandoening te categoriseren omdat daarvoor de benodigde gegevens ontbreken.
Aanleiding voor dit onderzoek zijn de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg. Beleidsmakers hebben behoefte aan informatie om maatregelen te kunnen nemen, bijvoorbeeld door deelname aan opleidingen te stimuleren. In deze pilotstudie is geonventariseerd wat de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de gezondheidszorg zijn van dit soort berekeningen. De uitkomsten van de pilot zijn nog niet getoetst. Of een dergelijke toetsing in de toekomst mogelijk is, is onzeker, mede omdat veel van de in deze pilot gebruikte registraties een onzekere toekomst kennen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-09-04 )