†|†  print

Kosten van Ziekten in Nederland 2007 : Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999-2010
[†Cost of Illness in the Netherlands 2007 : Trends in healthcare expenditure 1999-2010†]

Slobbe LCJ, Smit JM, Groen J, Poos MJJC, Kommer GJ

92 p in Dutch ††2011

RIVM rapport 270751023
download pdf (2015Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The costs of Dutch healthcare have risen between 2007 and 2010 with on average 5.3%. This is higher than in the immediately preceding years, but considerably less than around the year 2000, when a rise of 10% was recorded. In 2007 more than 20% of costs have been spent on mental disorders. This group has the highest costs of all. It is followed by the treatment of cardiovascular disease, with 9% of costs.

This is reported in a RIVM-analysis of the cost of illness in 2007. The analysis was conducted in cooperation with Statistics Netherlands. According to Statistics Netherlands the total costs spent on health and welfare were 74.4 billion euro in 2007. In 2010 an estimated 87.6 billion was spent. The analysis maps the distribution of costs over diseases, including an analysis of the cost growth. Data were combined with previous studies, so trends over 1999-2010 could be constructed. The study provides input for economic forecasts, ageing studies and analysis of cost-effectiveness.

Three reasons for cost growth.
Ageing of the population explains about 15% of the cost rise over the entire period 1999-2010. About 35% is explained by price inflation. The remainder, about 50%, is related to an interrelated set of causes like policy changes, easier access to services, the growth of the number of patients treated, more intensive treatment and the implementation of new medical technology.

Cost for young people rise fastest.
In spite of ageing, the fastest cost rise over 2005-2010 occurs in young people (ages 1-24). A higher use of youth care and a changing of the rules for admittance to care for the handicapped explain this fast rise. Women use more care than men, but since 2005 cost rise faster for men than for women. This is partially due to improved male health: they live longer, but also get more chance to use care, especially at older ages.

Cost for treatment of alcohol and substance abuse on the rise.
Between 2005 and 2007 costs for alcohol and substance abuse have risen sharply from 400 million euro to 1,000 million euro. This is partially explained by a change in the registration of costs used in allocating the cost of mental care facilities.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Nederlandse zorguitgaven zijn tussen 2007 en 2010 gegroeid met gemiddeld 5,3% per jaar. Dat is meer dan de jaren daarvoor, maar minder hoog dan de uitgavengroei rond het jaar 2000, toen het ongeveer 10% per jaar bedroeg. In 2007 is ruim 20% van de zorguitgaven besteed aan psychische stoornissen. Daarmee is de groep van psychische aandoeningen de ziektegroep met de hoogste uitgaven. Op de tweede plaats staat de behandeling van hart- en vaatziekten, die 9% van de uitgaven voor haar rekening neemt.

Dit blijkt uit het RIVM-onderzoek naar de kosten van ziekten in 2007, uitgevoerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale kosten in 2007 voor zorg en welzijn waren volgens het CBS 74,4 miljard euro. In 2010 ging het om 87,6 miljard euro, volgens nog voorlopige cijfers. Voor het onderzoek is de verdeling van de uitgaven van de zorg nader in kaart gebracht, evenals een analyse van de groei van de kosten. Door de cijfers te combineren met resultaten van eerdere studies is de kostenontwikkeling over 1999-2010 samenhangend in beeld gebracht. De studie levert onder meer input voor economische toekomstverkenningen, vergrijzingsstudies en kosteneffectiviteitsanalyses.

Drie oorzaken toenemende kosten zorg.
De oorzaak van de uitgavengroei ligt deels in vergrijzing van de bevolking (15% aandeel) en prijsstijgingen (35% aandeel). Bijna 50% van de kostenstijging is toe te schrijven aan een complex van oorzaken als verruimde indicaties, groei van het aantal patiŽnten, intensievere behandelingen en de inzet van nieuwe medische technologie.

Sterkste kostenstijging bij jongeren.
Ondanks de vergrijzing treden de sterkste kostenstijgingen in recentere jaren (2005-2010) juist op bij jongeren. Een groter beroep op jeugdzorg en verruimde indicatiestellingen in de gehandicaptenzorg dragen hier aan bij. Vrouwen gebruiken meer zorg dan mannen, maar opvallend genoeg stijgen kosten bij mannen sinds 2005 sneller dan bij vrouwen. Dit hangt samen met de verbeterde gezondheid bij mannen, waardoor ze langer leven en ook meer kans krijgen om zorg te gebruiken.

Stijging kosten alcohol en drugsgebruik.
In de geestelijke gezondheidszorg valt de forse stijging op van uitgaven die samenhangen met alcohol en drugsgebruik: van 400 miljoen euro in 2005 naar ruim 1 miljard euro in 2007. Dit is deels te verklaren uit veranderingen in de registratie van deze kosten bij invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Centraal Bureau voor de Statistiek CBS
( 2011-12-28 )