†|†  print

De rol van VWS op het terrein van medische milieukunde : Een oriŽntatie
[†The role of the Ministry of Health, Welfare and Sport in the field of environmental health : An orientation†]

den Hertog FRJ

66 p in Dutch ††2013

RIVM rapport 270792001
download pdf (1496Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Many health benefits are still to be gained within the physical environment. These benefits can be realized if the Ministry of Health regularly acts as a catalyst in policy areas such as environmental and spatial design. Most of these health benefits can be obtained with an integrated approach that addresses the relationship between the various environmental and surrounding factors.

At the request of the Ministry of Health, Welfare and Sport, the RIVM has developed an orientation of the policy commitment the Ministry of Health could develop within the field of environmental health. This is explicitly an exploration, both in terms of the substantive impact of the physical environment on health, as in terms of policy choices that result from it.

To establish a consideration of policy choices, an inventory was made of the health effects of themes in environmental health, both in the regular phase and in the "hot phase" (in times of an environmental crisis). As secondary criteria we also considered (social) events, and the role the Ministry of Health could play in these areas. Policy concerning environmental health is after all strongly related to tasks performed by other departments, such as the Ministries of Infrastructure and the Environment, the Interior, Economic Affairs and Social Affairs. The conclusion that many themes in environmental health are connected in a practical sense, means that the Ministry of Health - together with other stakeholders (departments, municipalities and municipal health services) - should focus on the interconnection of interests. In a practical sense and from a health perspective, this means an active contribution to achieving the ambitions of others. Given the complexity and ambiguity of the field of environmental health it is also important to ensure broader public support, resulting in risk governance.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de fysieke omgeving is nog veel gezondheidswinst te behalen. Deze winst kan geboekt worden als het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) geregeld optreedt als katalysator bij beleidsterreinen zoals milieu en ruimtelijk ontwerp. De meeste gezondheidswinst is te behalen met een integrale aanpak die aandacht heeft voor de samenhang tussen de diverse milieu- en omgevingsfactoren.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een oriŽntatie gemaakt van de beleidsmatige inzet die VWS op het terrein van de medische milieukunde (MMK) kan ontwikkelen. Het is uitdrukkelijk een verkenning, zowel voor wat betreft de inhoudelijke impact van de fysieke omgeving op gezondheid als voor wat betreft de beleidsmatige keuzes die hieruit voort komen.

Om tot een afweging van beleidskeuzes te komen is een inventarisatie gemaakt van de gezondheidseffecten van MMK-thema's, zowel in de reguliere fase als in de 'warme fase' (ten tijde van een milieugerelateerde crisis). Als secundaire criteria zijn ook (maatschappelijke) actualiteit en de mate waarin VWS een rol kan spelen op deze terreinen meegewogen. Beleidsmatig is MMK namelijk sterk verbonden met taken van andere departementen, zoals het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De conclusie dat veel MMK-thema's in de praktijk met elkaar verbonden zijn, leidt ertoe dat VWS zich - samen met partijen uit het veld (departementen, gemeenten en GGD'en) - zou moeten toeleggen op het onderling verbinden van belangen. In de praktijk betekent dit het, vanuit een gezondheidsperspectief, actief bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities van anderen. Gegeven de complexiteit en ambiguÔteit van de het MMK-veld is het tevens van belang om te zorgen voor een breder maatschappelijk draagvlak, resulterend in risk governance.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-12-20 )