|   print

[  ]
 
Dunnink G , Lijs-Spek WJG

48 p in Dutch   2008

download pdf (2230Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment (ABC) geeft een overzicht van wat jeugdgezondheidszorg aanbiedt vanuit het uniform deel van het Basistakenpakket JGZ 0-19 jaar. De activiteiten die plaatsvinden in de reguliere contactmomenten zijn hiermee in kaart gebracht. Het Centrum Jeugdgezondheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dit rapport samengesteld in samenwerking met JGZ professionals en relevante koepelorganisaties. De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) verplicht gemeenten jeugdgezondheidszorg aan te bieden. Hierover maken zij afspraken met de JGZ-organisaties: de consultatiebureaus en de GGD'en. Deze taak is uitgewerkt in het besluit jeugdgezondheidszorg. Het aanbod van de jeugdgezondheidszorg is omschreven in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0 -19 jaar (BTP). Het BTP bestaat uit een uniform en een maatwerk deel. Het uniforme deel wordt aan alle kinderen en jongeren aangeboden. Het maatwerk deel is per gemeente verschillend, omdat iedere gemeente het zorgaanbod afstemt op de zorgbehoefte en de gezondheidssituatie van de jeugd in de eigen gemeente. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve zorg aan alle kinderen in Nederland van 0 tot 19 jaar. De JGZ volgt de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en geeft informatie aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling van het kind op al deze gebieden. Daarnaast signaleert de JGZ vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen zoals groeistoornissen, overgewicht, motoriek- en taal/spraakstoornissen, problemen met het gehoor en het gezichtsvermogen en ook psychosociale problemen zoals angst, depressie, agressie en contactstoornissen. Waar nodig biedt de jeugdgezondheidszorg adequate ondersteuning of doorverwijzing. Het rapport ABC geeft een overzicht van de preventieve zorg die de JGZ biedtvanuit het uniforme deel van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. De aanbevelingen uit dit rapport samengevat: 1/ Voorlichting, advies, instructie en begeleiding opnemen in het uniforme deel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg; 2/ onderzoeken van de leeftijd waarop een aanbod van preventie van gezondheids- of ontwikkelingsproblemen het meest effectief is; 3/ onderzoeken van de mogelijkheden van flexibilisering binnen het huidige aanbod. Het Rapport ABC kan als basis dienen voor discussie over de toekomst van de Jeugdgezondheidszorg.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2008-07-30 )