|   print

[  ]
 
Dunnink G

92 p in Dutch   2010

download pdf (1393Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
All children must have a chance to grow up in a safe environment and to develop into healthy adults. The preventive care of the youth health services (YHSs) can provide an important contribution to making this possible. The YHSs do this by identifying health problems in a timely way so that children can get help at an early stage.
The YHS organisations aim at reaching 100% of their target group: all young people and their parents. They make great efforts to achieve this aim, but with varying degrees of success. Some of the YHS organisations reach less than 95%. The conclusion based on problem analysis is that the YHSs do not reach the youths equally well. This is particularly true for youths who grow up in problem families. A review of the outreach care literature has confirmed that the outreach interventions Intervening care in the YHS and A safety net for children and youths are effective in reaching these children and youths.
The Centre for Youth Health has developed the report The effective coverage of the youth health services: an 'opinion'. This report supports YHS organisations in their efforts to have all children and youths in their own regions on their radar and to reach at least 95% of them. In addition, the report has assigned definitions of terms such as 'on the radar', 'reach', 'in care', 'care elsewhere', and 'not in care'.
This report includes: - Unambiguous definitions of terms related to the YHS organisations reaching the youths; - A description of the optimal work methods with which YHSs can optimise their outreach; - Clarity about which organisation is responsible for reaching which youths and what agreements must be made with cooperating YHS organisations in order not to miss any youths; - Indicators for the unambiguous registration of data about the range of the target group; - Recommendations with regard to agreements for working together with interagency partners within the framework of reaching the youth.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Alle kinderen moeten de kans krijgen in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. De preventieve zorg van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit doet de JGZ door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren waardoor kinderen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen.
JGZ-organisaties streven naar 100 % bereik van hun doelgroep, alle jeugdigen en hun ouders. Zij doen daar veel voor, met wisselend succes. Een deel van de JGZ-organisaties heeft een bereik van minder dan 95 %. Gebaseerd op de probleemanalyse kan geconcludeerd worden dat de JGZ niet alle jeugdigen in Nederland even goed bereikt. Dat geldt in het bijzonder voor jeugdigen die opgroeien in een probleemgezin. Het literatuuronderzoek naar outreachende zorg heeft onderbouwd dat de outreachende interventies 'Bemoeizorg in de JGZ' en 'Vangnet Jeugd' effectief zijn om deze kinderen te bereiken.
Het Centrum Jeugdgezondheid heeft het Standpunt 'Bereik van de jeugdgezondheidszorg' ontwikkeld. Dit standpunt ondersteunt JGZ-organisaties bij hun inspanningen om eind 2011 alle jeugdigen in hun werkgebied in beeld te hebben en minimaal 95 % van de jeugdigen te bereiken. Daarnaast zijn met het standpunt de definities van begrippen zoals 'in beeld', 'bereik', 'in zorg', 'elders zorg' en 'uit zorg' vastgesteld.
Dit standpunt omvat: - eenduidige definieringen van begrippen gerelateerd aan het bereiken van jeugdigen door JGZorganisaties; - een beschrijving van de meest optimale werkwijzen waarmee JGZ-organisaties hun bereik kunnen optimaliseren; - duidelijkheid over welke organisatie verantwoordelijk is voor het bereiken van welke jeugdige en welke afspraken met collega JGZ-organisaties gemaakt moeten worden om geen jeugdigen te missen; - aanwijzingen voor het eenduidig registreren van gegevens over het bereik van de doelgroep; - aanbevelingen met betrekking tot samenwerkingsafspraken met ketenpartners in het kader van het bereiken van jeugdigen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2010-11-19 )