|   print

[  ]
 
Wildt DJ de , Geleijnse MEM , Heuven-Nolsen D van* , Nijkamp FP* , Hillen FC

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Effecten zijn bestudeerd van endotoxine en pertussis (PT) toxine geisoleerd uit Bordetella pertussis op het hematologische beeld van de rat en de cavia. PT vertoonde in de rat pas na een aantal dagen een sterke leucocytose t.g.v. een lymfocytose, een granulocytose en een monocytose. Een dergelijke leucocytose was niet waarneembaar in de cavia. Gesuggereerd wordt dat de afwezigheid van een door PT geinduceerde leucocytose in de cavia mogelijk gecorreleerd is aan de afwezigheid van farmacologische effecten van PT in deze species. Deze correlatie is bediscussieerd in termen van een verminderde bindingsaffiniteit van PT voor cellulaire structuren in de cavia. Endotoxine veroorzaakte in beide species, enkele uren na toediening, een significante leucocytopenie en in de rat tevens thrombocytopenie. In de cavia werd bovendien enkele dagen na toediening een significante toename van de lymfocytenconcentratie en een afname van de neutrofiele granulocytenconcentratie bij een gelijkblijvende leucocytenconcentratie waargenomen. Bediscussieerd wordt de mogelijke relatie van late endotoxine geinduceerde farmacologische effecten in de cavia en de mogelijke rol die neutrofiele granulocyten hierbij kunnen spelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-10-31 )