|   print

Nanomaterial in consumer products : Detection, characterisation and interpretation
[ Nanomateriaal in consumentenproducten : Detectie, karakterisatie en interpretatie ]
 
Oomen A, Bennink M, van Engelen J, Sips A

96 p in English   2011

RIVM report 320029001
download pdf (11347Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the research on health risks of nanomaterials, there is a demand for information on the presence of nanomaterials in consumer products. This information is required to estimate health risks, but is largely missing. A lot of information on nanomaterials in consumer products can be acquired with microscopic techniques. However, it is impossible to determine for all products if they contain nanomaterials, and if so to which extent. This appears from orientating research by the RIVM, commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) on behalf of the Interdepartmental Working Group on the Risks of Nanomaterials (IWR).
Various inventories and data bases exist in which products are included which bear the term 'nano', suggesting that these products contain nanomaterials or are manufactured with nanotechnology. However, it is unclear if these products actually contain nanomaterial. In addition, little is known to which extent products that do not bear the term 'nano' contain nanomaterial.
Twenty-five non-food consumer products were selected for the research, of which 22 could be obtained and analyzed. These products were investigated with microscopic techniques to investigate to which extent these techniques are appropriate to assess if the products contain nanomaterials. Furthermore, it is investigated if characteristics of the nanomaterials that are relevant for risk assessment can be determined. The products were selected on the basis of a nano claim, or on the basis of the expectation on the presence of nanomaterial.
Nanomaterials were not found in a number of products with a nano claim, or products contained another than the claimed nanomaterial. In addition, nanomaterials were found in some products without a claim. In order to obtain better insight in the presence of and exposure to nanomaterials via consumer products, it is of importance to improve the analytical techniques in such a way that a negative result guarantees the absence of nanomaterials in the specific product. Furthermore, it is desirable to be able to accurately measure the concentration of nanomaterial, and to develop other techniques which are well equipped to measure in liquid matrices or air after application of a spray. Considering the limited number of products investigated in the present orientating study, it is also of importance to investigate more consumer products on nanomaterials.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In onderzoek naar risico's van nanomaterialen voor mensen is grote behoefte aan informatie over de aanwezigheid van nanomaterialen in consumentenproducten. Deze informatie is nodig om risico's in te kunnen schatten, maar ontbreekt vooralsnog grotendeels. Met microscopische technieken kan veel informatie over nanomateriaal in consumentenproducten worden verkregen. Het is echter nog niet mogelijk van alle producten te meten of ze nanomateriaal bevatten en zo ja, in welke mate. Dit blijkt uit een orienterend onderzoek van het RIVM, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) namens de Interdepartementale Werkgroep Risico's Nanomateriaal (IWR) is uitgevoerd.
Er bestaan diverse inventarisaties en databases waarin producten zijn opgenomen waarop de term 'nano' is vermeld, wat suggereert dat ze nanomateriaal bevatten of met nanotechnologie zijn vervaardigd. Het is echter niet duidelijk of deze producten daadwerkelijk nanomateriaal bevatten. Daarnaast is weinig bekend in hoeverre producten d ie de term 'nano' niet dragen toch nanomateriaal bevatten.
Voor het onderzoek zijn 25 non-food consumentenproducten geselecteerd, waarvan er 22 konden worden verkregen en doorgemeten. Hiervan is met behulp van microscopische technieken bekeken in hoeverre deze technieken geschikt zijn om na te gaan of de producten nanomaterialen bevatten. Daarnaast is bekeken of eigenschappen van het nanomateriaal (karakteristieken) die voor de risicobeoordeling relevant zijn, ermee kunnen worden bepaald. De producten zijn geselecteerd op basis van een nanoclaim of op basis van het vermoeden dat het nanodeeltjes bevat.
In een aantal producten met een nanoclaim werd geen nanomateriaal aangetroffen, dan wel een ander nanomateriaal dan geclaimd. Daarnaast is in sommige producten zonder claim wel nanomateriaal aangetroffen. Om beter inzicht in de aanwezigheid van en de blootstelling aan nanomaterialen via consumentenproducten te krijgen, is het van belang de meetmethoden zodanig te verbeteren dat een negatieve uitslag ook daadwerkelijk betekent dat een product geen nanodeeltjes bevat. Daarnaast is het wenselijk de concentratie van nanomateriaal goed te kunnen bepalen en andere technieken te ontwikkelen om goed te kunnen meten in vloeibare producten en in de lucht na gebruik van een spray. Gezien het beperkte aantal onderzochte producten in deze orienterende studie is het van belang meer consumentenproducten door te lichten op nanomaterialen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Mesa+
( 2011-05-02 )