|   print

Orienterende Evaluatie Gezondheidsrisico door Metalen in Tatoeages
[ Preliminary evaluation of health risks due to metals in tattoos ]
 
Janssen PJCM, Baars AJ

60 p in Dutch   2004

RIVM rapport 320105001
download pdf (294Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Recent investigations by the Dutch Health Inspectorate have revealed that tattoo colours frequently contain metals. We conducted a preliminary evaluation of the health risks to which consumers may be exposed and conclude that the presence of the metals is not very likely to cause long-term toxic reactions in internal organs of those with tattoos. An exception is made, however, for chromium which, when present in the valence state of +6, can produce such toxic effects. In addition, an increased cancer risk is expected when tattoos contain chromium+6. The possible local effects (on the treated skin site) produced by metals in tattoos can be assessed to a limited degree only based on present knowledge. Nevertheless it can be concluded that the probability of local effects will be high where chromium (+6) or nickel are present in tattoos. Further, it is known from dermatological practice that cadmium, cobalt and mercury in tattoos may produce adverse skin reactions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Veel tatoeagekleurstoffen bevatten metalen, zo blijkt uit recent onderzoek door de Keuringsdienst van Waren. We hebben een eerste evaluatie uitgevoerd van de mogelijke risico's die dit oplevert voor de gezondheid van de consument. De uitkomst van deze evaluatie is dat naar verwachting de aangetroffen metalen geen lange-termijnschade aan inwendige organen zullen veroorzaken. Een uitzondering hierop is chroom dat, wanneer het aanwezig is als zeswaardig ion, wel dergelijke schade teweeg kan brengen. Ook wordt in dat geval een verhoogd kankerrisico verwacht. De mogelijk lokale effecten (in het behandelde huidgebied) door metalen in tatoeages zijn bij de huidige stand van kennis slechts zeer beperkt te beoordelen. Wel kan worden geconcludeerd dat de kans op lokale reacties groot is wanneer zeswaardig chroom of nikkel aanwezig zijn in tatoeages. Uit de dermatologische praktijk is verder bekend dat ook cadmium, kobalt en kwik huidreacties kunnen veroorzaken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-04-13 )