|   print

Information sources for the detection of emerging mycotoxin risks
[ Informatiebronnen voor de waarneming van opkomende mycotoxine risico's ]
 
Park MVDZ, Bos PMJ

56 p in English   2007

RIVM rapport 320111001
download pdf (197Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM is working on the development of a new system to decrease the chance of contamination of food with so-called mycotoxins, poisonous chemicals produced by fungi. These chemicals causing various disorders can end up in human food sources via different pathways. An example of a mycotoxin is aflatoxin b1, sometimes found in nuts. On long-term exposure, this mycotoxin can cause cancer or liver poisoning. To protect consumers, therefore, it is essential to discover a potential contamination with mycotoxins as soon as possible, preferably before the toxins enter the food source.
Guidelines have already been developed to prevent contamination of the food source with mycotoxins within the food supply chain. However, the institute has specifically addressed factors outside the food supply chain. Examples of these 'host environment factors' are climate changes, consumer trends and the use of new technologies. For instance, a higher than normal temperature and a damp climate can increase the risk of particular mycotoxins emerging. Although it is often not possible to influence these factors, risks may be predicted by monitoring changes in these, for example, changes occurring during the growth and storage of products.
To monitor changes in host environment factors, indicators - such as rainfall and temperature for the host environment factor 'climate' - have been identified for every host environment factor. These indicators may be used to issue a timely warning signal and take measures if necessary.
Various information sources (from online databases to newsletters on market trends) that could provide the identified indicators were then collected. The predictive potential of these indicators and their information sources will be investigated further in a subsequent study.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM werkt aan een nieuw systeem om de kans op besmetting van voedsel met zogeheten mycotoxines te verkleinen. Mycotoxines zijn giftige chemische stoffen die door schimmels worden geproduceerd. Deze stoffen kunnen op diverse manieren in voedingsbronnen terechtkomen en tot allerlei aandoeningen leiden. Een voorbeeld is aflatoxine b1, dat soms in noten wordt aangetroffen. Deze stof kan bij langdurige blootstelling kanker veroorzaken of voor een leververgiftiging zorgen. Om consumenten daartegen te kunnen beschermen is het noodzakelijk om een mogelijke besmetting met schimmels zo vroeg mogelijk te ontdekken, bij voorkeur voordat de toxines in de voedselketen terechtkomen.
Er bestaan al langer richtlijnen om binnen de voedselvoorzieningsketen de kans op besmetting met mycotoxines te verkleinen. Het instituut heeft zich echter specifiek gericht op factoren buiten de voedselvoorzieningsketen. Voorbeelden van deze 'omgevingsfactoren' zijn klimaatveranderingen, consumententrends en het gebruik van nieuwe technologieen. Zo kunnen een hogere temperatuur en een vochtig klimaat het risico op het ontstaan van bepaalde mycotoxines verhogen. Deze factoren zijn vaak niet direct te beinvloeden. Wel kunnen risico's mogelijk worden voorspeld door veranderingen in deze factoren in de gaten te houden, bijvoorbeeld tijdens de groei en opslag van producten.
Om veranderingen in omgevingsfactoren te kunnen waarnemen, zijn voor elke omgevingsfactor indicatoren gedefinieerd. Dit zijn meetbare gegevens, zoals regenval en temperatuur bij de omgevingsfactor 'klimaat'. Deze indicatoren maken het wellicht mogelijk om tijdig een waarschuwingsignaal af te geven en zonodig voorzorgsmaatregelen te nemen.
Vervolgens zijn diverse informatiebronnen verzameld die de gewenste indicatoren kunnen leveren. Deze informatiebronnen varieren van online-databases tot nieuwsbrieven over markttrends. In een vervolgstudie zal het voorspellende vermogen van de verzamelde indicatoren en informatiebronnen verder worden onderzocht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-07-27 )