|   print

Gezondheidsaspecten van Legionella in water
[ Health aspects of Legionella in water ]
 
Schets FM, de Roda Husman AM

37 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 330000004
download pdf (345Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Legionella pneumophila is a cause of severe pneumonia in humans. Legionella bacteria are found in all freshwater environments. Particularly in artificial environments people may be exposed to Legionella containing aerosols. In this brief overview of the state of the art of Legionella research it is shown that, although many research groups study Legionella, many questions on this complex pathogen remain to be answered. Because complete elimination of Legionella from all water systems is impossible, public health protection should be aimed at minimising the risk of contamination by taking adequate preventive measures. However, this requires insight into factors that result in the formation of biofilms and that enable Legionella to colonise water systems and multiply on biofilms. The presence of Legionella in a water system is known to not always result in illness of exposed persons; therefore it is important to unravel the public health significance of the detection of Legionella in a water system. This requires optimisation of the detection method for Legionella in water, which lacks sensitivity and specificity, and comparison of Legionella isolates from patients and water. Additional research is clearly indispensable in building a solid foundation for current and future legislation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte overzicht van de huidige stand van het onderzoek naar Legionella geeft aan dat, hoewel vele onderzoeksgroepen Legionella bestuderen, er nog vele vragen over dit complexe pathogeen onbeantwoord blijven. Omdat volledige eliminatie uit alle watersystemen onmogelijk is, dient bescherming van de volksgezondheid er op gericht te zijn het besmettingsrisico zo klein mogelijk te maken door adequate preventieve maatregelen te treffen. Hiervoor is echter kennis vereist omtrent de factoren die resulteren in de vorming van biofilms en die bepalen of Legionella een leidingnet kan koloniseren en zich kan vermenigvuldigen tot voor de volksgezondheid relevante niveaus. Het is bekend dat de aanwezigheid van Legionella in watersystemen niet altijd tot ziekte bij blootgestelde personen leidt. Het is daarom van belang te weten wat de aanwezigheid van Legionella in een leidingsysteem betekent voor de volksgezondheid. De detectiemethode voor Legionella in water, die een slechte specificiteit en gevoeligheid heeft, dient hiertoe geoptimaliseerd te worden. Bovendien dienen Legionella isolaten uit patienten en water vergeleken te worden. Het is duidelijk dat aanvullend onderzoek ter onderbouwing van huidige en toekomstige wetgeving onontbeerlijk is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-07-30 )