|   print

The tenth CRL-Salmonella workshop; 28 and 29 April 2005, Bilthoven, the Netherlands
[ De tiende CRL-Salmonella workshop; 28 en 29 April 2005, Bilthoven, the Nederland ]
 
Mooijman KA

56 p in English   2005

RIVM rapport 330300007
download pdf (176Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The tenth workshop organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella) was held on 28 and 29 April 2005 in Bilthoven, the Netherlands. Participants included representatives of the National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) of the Member States of the European Union and of the European Commission. Presentations were given by representatives of the European Commission, the NRLs and CRL-Salmonella, as well as by several guest speakers. Subjects discussed were European legislation on zoonoses and feed and food, baseline studies in the EU to determine the prevalence of Salmonella in laying hens, broiler and breeding flocks, the zoonoses report of 2003, typing methods (PCR, phagetyping), Salmonella monitoring in pigs, research activities, intercomparison studies organised by CRL-Salmonella (2004 and 2005) and the work programme of CRL-Salmonella for the coming year. The presentations on European legislation made clear that the CRL and NRLs not only have responsibilities for veterinary samples, but also for food and feed samples. Presentations on the intercomparison studies resulted in discussion on the type of samples used in all studies up to now. Research results of CRL-Salmonella showed a negative effect of glycerol on the growth of Salmonella. As the faeces samples used in all interlaboratory comparison studies were mixed with glycerol, this might have affected the results of the studies. A special item at the workshop was the future on phagetyping. Continuity in the availability of materials and knowledge for this way of typing was guaranteed by the Health Protection Agency, London, United Kingdom.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De tiende workshop georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella) werd gehouden op 28 en 29 April 2005 in Bilthoven, Nederland. Deelnemers betroffen vertegenwoordigers van de Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) van de lidstaten van de Europese Unie alsmede van de Europese Commissie. Presentaties werden gegeven door vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de NRLs en CRL-Salmonella, alsmede door enkele gastsprekers. Onderwerpen die bediscussieerd werden waren: Europese wetgeving op het gebied van zoonosen en op het gebied van levensmiddelen en diervoeders, basisstudies in de EU voor het vaststellen van de prevalentie van Salmonella bij leghennen, broedkuikens en vermeerderingskoppels, zoonosen rapport 2003, typeringsmethoden (PCR, faagtypering), Salmonella monitoring bij varkens, onderzoeks-activiteiten, ringonderzoeken georganiseerd door CRL-Salmonella (2004 en 2005) en het werkprogramma van CRL-Salmonella voor het komende jaar. De presentaties over de Europese wetgeving maakten duidelijk dat het CRL en de NRLs niet alleen verantwoordelijkheden hebben voor veterinaire monsters, maar ook voor monsters ten aanzien van levensmiddelen en diervoeder. De presentaties over de ring-onderzoeken gaven aanleiding tot dicussie over de type monsters welke in de ringonderzoeken tot nu toe zijn gebruikt. Onderzoek uitgevoerd door het CRL-Salmonella toonde een negatief effect aan van glycerol op de groei van Salmonella. De fecesmonsters welke gebruikt zijn bij de ringonderzoeken waren tot nu toe altijd gemengd met glycerol. Dit kan effect hebben gehad op de resultaten van de studies. Een speciaal onderwerp tijdens de workshop betrof de toekomst van de faagtypering. Continuiteit in de beschikbaarheid van materialen en kennis op dit gebied werd gegarandeerd door de 'Health Protection Agency', Londen, Engeland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-02-24 )