|   print

Comparability of different ELISAs on the detection of Salmonella spp. antibodies in meat juice and serum
[ Vergelijkbaarheid van verschillende ELISAs voor de detectie van antilichamen tegen Salmonella spp. in vleesdrip en serum ]
 
Berk PA, van der Heijden HMJF, Mooijman KA

83 p in English   2008

RIVM Rapport 330604007
download pdf (407Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
At the request of the European Commission, it has been investigated whether faster methods for detecting Salmonella in slaughter pigs can be used. This appears not to be the case. Routinely Salmonella is detected in the lymph nodes of pigs using the prescribed culture method. The alternative methods can detect the presence of antibodies against Salmonella in the meat juice of thawed pork meat and blood (serum) in pigs.
The Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella), situated at the RIVM, tested the quality of these methods in cooperation with the Animal Health Service (GD Deventer). This study which was commissioned by the European Union was carried out from October 2006 to October 2007.
The study consisted of two parts. For the first part, ten member states had to send sixty meat juice samples to the CRL-Salmonella. The member states had tested these samples using their own method of testing. The GD tested all these meat juice samples using one and the same method on behalf of the CRL-Salmonella. The results of nine of the ten member states differed from the results of the GD. The methods used by the different member states are therefore not comparable where the testing of meat juice samples is concerned.
For the second part of the study, the member states received serum samples from pigs that were either infected or not infected with Salmonella. These samples were tested for the presence of antibodies against Salmonella. All member states showed good results regarding this. Theoretically, these methods could therefore be used. However, specific expertise is needed both to take blood from pigs and with its further handling. This expertise is not yet present in all slaughterhouses in Europe.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Europese Commissie heeft laten onderzoeken of snellere methoden om een Salmonella besmetting bij slachtvarkens op te sporen, geschikt zijn. Dit blijkt niet het geval. Normaal gesproken worden de Salmonella bacterieen met een voorgeschreven kweekmethode uit de lymfeklieren van varkens geisoleerd. De alternatieve methoden analyseren de aanwezigheid van antilichamen tegen Salmonella in het vocht van ontdooid vlees (vleesdrip) of het bloed (serum) van varkens.
Het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella), gevestigd op het RIVM, heeft in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD, Deventer) de kwaliteit van deze methoden getest. De studie vond plaats tussen oktober 2006 en oktober 2007 in opdracht van de Europese Unie.
Het onderzoek bestond uit twee onderdelen. Bij het eerste onderdeel stuurden tien lidstaten zestig vleesdripmonsters naar het CRL. De lidstaten hadden deze monsters met hun eigen methode onderzocht. Voor het CRL onderzocht de GD al deze vleesdripmonsters met een methode. Negen van de tien lidstaten vonden andere resultaten dat de GD. De methoden van de lidstaten zijn daardoor niet vergelijkbaar om vleesdrip te testen.
Bij het tweede onderdeel kregen de lidstaten serummonsters van varkens met en zonder Salmonella-infectie toegestuurd. Deze monsters werden getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen Salmonella. Alle lidstaten hebben goede resultaten behaald. In theorie zou deze methode dus gebruikt kunnen worden, maar voor het afnemen van bloed bij varkens tijdens de slachtfase en het opwerken van het bloed is specifieke kennis nodig die niet in alle slachthuizen aanwezig is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM GD Deventer
( 2009-01-23 )