|   print

[  ]
 
Albers RAW (eds)

262 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
Thanks to the Netherlands environmental policy, environmental pressure has declined in the last few years. The present proposed and intended policy efforts are, however, insufficient if the decline in emissions is to be retained in the decades after 2000. Production and consumption are increasing; transport and distribution functions, as well as the intensification in agriculture/factory farming, continue to play a substantial role. In the light of these developments great efforts will be necessary to bring about decreased CO2 levels. The NOx, NH3, phosphate and nitrogen emission levels also remain higher than intended. In view of the expected growth in the economy up to 2020, technological breakthroughs will be needed to realise the anticipated emission reductions. The target reductions for CO2 and NH3 can only be accomplished through considerable efforts in the areas of regulation, price measures and/or government investments. International coordination will be essential to achieving reductions in CO2 and NOx. The major concerns for the coming decades are climate change, conservation of natural areas, noise nuisance, air pollution in towns and cities, and drinking-water quality. Eutrophication , desiccation and use of pesticides keep the sectors for agriculture, nature conservation and groundwater catchment in a mutual state of conflict. Traffic in the cities continues to threaten desired environmental quality in the residential areas, for instance, due to emission of harmful chemical compounds and noise pollution. Another kind of spatial planning of activities to supplement technical measures may be the answer to further improving local environmental quality.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dankzij het milieubeleid is in de afgelopen jaren een daling van de milieudruk bereikt. De thans voorgestelde en voorgenomen beleidsinspanningen zijn echter niet toereikend om de daling van de emissies in de decennia na 2000 vast te houden. De productie en consumpie nemen toe; de transport- en distributiefunctie en de intensieve landbouw blijven een substantiele rol spelen. Hierdoor zijn grote inspanningen nodig om de emissie van CO2 te verminderen en blijven de emissies NOx, NH3, fosfaat en stikstof hoger dan beoogd. Om bij de verwachte economische groei tot 2020 de beoogde emissiereducties te halen zijn technologische doorbraken noodzakelijk. De doelstellingen voor CO2 en NH3 zijn alleen bereikbaar met aanzienlijke inspanningen op het gebied van regelgeving, prijsmaatregelen en/of overheidsinvesteringen. Voor CO2 en NOx is internationale coordinatie essentieel. De belangrijkste zorgpunten voor de komende decennia vormen klimaatverandering, bescherming van de natuur, geluidhinder, luchtverontreiniging in steden en de kwaliteit van het drinkwater. Door vermesting, verdroging en bestrijdingsmiddelengebruik blijven in het landelijk gebied landbouw, natuur en grondwaterwinning met elkaar op gespannen voet staan. In het stedelijk gebied blijft het verkeer de gewenste kwaliteit van de woonomgeving aantasten, onder andere via emissies van schadelijke stoffen en geluidhinder. Een andere ruimtelijke ordening van activiteiten kan, in aanvulling op technische maatregelen, de milieukwaliteit lokaal verder verbeteren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-07-31 )