|   print

[  ]
 
n.a.

156 p in Dutch   1999

download pdf (7964Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the research methodology of the RIVM as a response to recent criticism that too little measuring is done, that there is too much reliance on models and that RIVM does not communicate the uncertainties of data and model results sufficiently to politicians. The methodolgy described demonstrates that recommendations from the RIVM are based on a well-balanced combination of scientific knowledge, mathematical models and monitoring data. Theoretical concepts are validated by measurements or experiments. Validated models are used to optimize the measurement efforts and to interpolate monitoring data. Furthermore, the models give the measurements an extra dimension, describing the processes and causal relationships behind the monitoring results as they do. Uncertainties are part and parcel of any scientific research and this is well communicated to the scientific community. In policy-oriented reports uncertainties are normally described qualitatively rather than quantitatively, except where uncertainties can affect the policy conclusions. In these cases quantitative uncertainty margins are reported and (the need for) additional research is mentioned.The report describes the uncertainties in measurements and model results for the main environmental problems: climate change, ozone layer, acidification, tropospheric ozone, particulate matter, eutrophication, noise pollution and external risks related to airport developments. Further to this is an outline on how environmental data are gathered and what models are used.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van uitlatingen van een RIVM-medewerker in de pers, is discussie ontstaan over de onafhankelijkheid en wetenschappelijke integriteit van het RIVM. In het bijzonder werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de realiteitswaarde van de jaarlijkse Milieubalans en de door het RIVM uitgevoerde Schiphol-studie. In deze rapportage wordt daarom informatie gegeven over de werkwijze van het RIVM en de onzekerheden waarmee de gepresenteerde resultaten omgeven zijn in het bijzonder met betrekking tot de Milieubalans en de Schipholrapportage. Meer in het algemeen zijn met betrekking tot de ontstane discussie de volgende door RIVM tot op heden gehanteerde uitgangspunten van belang: Als milieuplanbureau wordt door het RIVM in beginsel gerapporteerd als daar vanuit het beleid om wordt gevraagd, maar dan wel volgens de bestaande - per definitie onvolledige - stand van de wetenschap, en onder vermelding van de beperkingen van het onderzoek. De onvolledigheid van de wetenschappelijke kennis is in deze zienswijze minder belangrijk dan de politieke wenselijkheid om, ondanks dat, toch beleid te ontwikkelen. Een bekend voorbeeld van het beleidsmatig omgaan met wetenschappelijke onzekerheden is de broeikasproblematiek.In de Milieubalans wordt gerapporteerd over verschillende onderwerpen waarvan de wetenschappelijke inzichten nog in ontwikkeling zijn. Zo zijn voor verzuring en verstoring een evaluatie van de nieuwste inzichten en daaraan gekoppelde beleidsdoelstellingen voorzien. Onzekerheden in de beschrijving van de actuele milieukwaliteit moeten beoordeeld worden tegen de achtergrond van de in het algemeen nog steeds forse mate waarin die gemeten niveaus de doelstellingen overschrijden. In de Milieubalans zijn omwille van leesbaarheid, de onzekerheden in de resultaten alleen weergegeven waar die voor de beleidsconclusies relevant zijn.- De door RIVM gebruikte modellen, die relevant zijn voor de conclusies, zijn veelal ontwikkeld in samenwerking met andere instituten en zo veel mogelijk getoetst in experimentele programmaAs (veldexperimenten, proefvelden, etc.) of, waar dat niet mogelijk is aan de omvangrijke meetreeksen van meetnetten.Sommige onzekerheden in het milieu- (en in het bijzonder het klimaat-)onderzoek zullen - ook bij een aanzienlijke uitbreiding van de meetinspanningen - nooit verdwijnen. Om zo betrouwbaar mogelijke uitspraken te doen worden door het RIVM op grote schaal monitoringsprogramma's (bijna 20 miljoen gulden per jaar) uitgevoerd, gericht op de milieuconcentraties die direct relevant zijn voor de belasting van mens en milieu, en waarvoor milieudoelstellingen zijn geformuleerd

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-02-12 )