|   print

[  ]
 
Elzenga JG , Ros JPM , Bouwman AF

38 p in Dutch   2000

download pdf (190Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This background document describes how the possible developments in the use of space is given substance in the light of the environmental outlooks under the European Co-ordination (EC) and Global Competition (GC) scenarios. The calculation method followed for the base year, 1995, is the same as the one used for the Environmental Balances of 1998 and 1999. Consumption scenarios are used or constructed for the most important products. Technical developments in production chains, particularly for agricultural productivity, are assumed for both inside and outside the country. Main conclusions based on the results of the development analysis described in this report are given here: 1) In both scenarios we can expect a slight increase in land use between 1995 and 2030, from about 10.7 up to 12.3 million ha under EC and 10.7 up to 13.2 million ha under GC. This rise occurs outside the Netherlands. 2) The rise is caused mainly by the increasing demand for timber, with no productivity increases assumed in the natural systems, which serve as the source of this timber. 3) Under the EC scenario we can speak of a more-or-less environmental-friendly consumer behaviour in relation to claim on space; this does not happen under the GC scenario. 4) Profits realised through the development of agricultural productivity is reasonably in balance with the extra demand for agricultural products.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit achtergronddocument wordt beschreven hoe aan de mogelijke ontwikkelingen van het ruimtebeslag van Nederlanders invulling is gegeven in het licht van de milieutoekomstverkenningen onder de scenario's European Co-ordination (EC) en Global Competition (GC). Voor het basisjaar 1995 is de rekenmethode gevolgd zoals die ook is toegepast bij de Milieubalans 98 en 99. Voor de belangrijkste producten zijn consumptiescenario's gebruikt of geconstrueerd. Daarnaast zijn er technische ontwikkelingen in de productieketens, zowel in binnen- als buitenland verondersteld, met name voor de landbouwproductiviteit. De belangrijkste conclusies op basis van de resultaten van de in dit rapport beschreven analyse van het mondiale ruimtebeslag door Nederlanders zijn als volgt: 1) In beide scenario's is tussen 1995 en 2030 een lichte toename in het ruimtebeslag te verwachten van circa 10,7 naar 12,3 miljoen ha in het EC scenario en van 10,7 naar 13,2 miljoen ha in het GC scenario. Deze stijging ligt geheel in het buitenland. 2) De stijging wordt vooral veroorzaakt door toenemende vraag naar hout, waarbij geen productiviteitsstijgingen zijn verondersteld in de natuurlijke systemen, die daarvoor de bron zijn. 3) In het EC-scenario is er sprake van enigszins milieuvriendelijker consumptiegedrag op het aspect ruimtebeslag, dit in tegenstelling tot het GC-scenario. 4) De winst door productiviteitsontwikkeling in de landbouw is redelijk in balans met de extra vraag naar landbouwproducten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-04-12 )