|   print

[  ]
 
Feimann PFL , Geurs KT , Brink RMM , Annema JA , Wee GP van

212 p in Dutch   2000

download pdf (999Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The fifth National Environmental Outlook describes the supposed developments in the quality of the environment in the Netherlands during the 2000-2030 period. This report is a background document for the traffic and transportation sector and presents estimated levels of energy use, emissions and costs for the period 1995-2030. The environmental problems most difficult to tackle are climate change and noise nuisance from transportation. The emissions of pollutants causing acidification decrease since the mid eighties thanks to partly already implemented policies. This trend will continue. After 2020 emissions will stabilize or increase, unless additional policies are implemented. Emissions of pollutants causing local air quality problems will decrease strongly. But after 2010 the emissions of PM10 will stabilize. PM10 is one of the most important pollutants causing health impacts. In the period up to 2030 total noise emissions from road, rail and air transport will increase. Noise emissions from individual passenger cars will either not or hardly decrease. Emissions from individual lorries wil decrease marginally. This decrease is not enough to compensate for the increase in road transport.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de MV5 worden de te verwachten ontwikkelingen in energiegebruik, emissies en kosten van milieumaatregelen voor de periode van 2020/2030 gepresenteerd, uitgaande van het huidige vastgestelde regeringsbeleid. Het onderhavige rapport is het achtergronddocument voor de sector verkeer en vervoer. De meest hardnekkige milieuproblemen veroorzaakt door verkeer die bij uitvoering van het vastgestelde milieubeleid in 2010/2020 resteren zijn CO2 emissies en geluidhinder. Beide problemen zijn sterk afhankelijk van de volumegroei. Dankzij het reeds ingezette beleid dalen de emissies van verzurende stoffen sinds het midden van de jaren tachtig. Na 2020 treedt - zonder aanvullend beleid - een stabilisatie of toename van de verzurende emissies op. Bij de emissies van NOx en SO2 door verkeer neemt het belang van de zeescheepvaart en de binnenvaart toe. De emissie van stoffen van belang voor lokale luchtverontreiniging dalen in eht algemeen aanzienlijk. De belangrijkste uitzondering is fijn stof (PM10): de PM 10 emissie stabiliseert na 2010. Fijn stof is een van de belangrijkste stoffen die gezondheidsschade tot gevolg hebben.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-06-07 )