|   print

De potentiele ziektelast toe te schrijven aan de geluidbelasting in Nederland. Kwantitatieve schattingen in het kader van de Vijfde Milieuverkenningen
[ Potential disease burden in the Netherlands attributed to noise exposure: quantitative estimates ]
 
van Kempen EEMM, Ameling CA, Hoogeveen RT, Staatsen BAM, de Hollander AEM

46 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 408129021
download pdf (313Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the framework of the Fifth Environmental Forecast, we assessed the magnitude of the potential burden of disease attributable to noise exposure using the following: (i) morbidity data, (ii) noise exposure distributions of the Dutch population, and (iii) dose-response relationships. We carried out additional calculations using a Chronic disease model to examine the influence of assessed the prevalent cases on the disease burden in terms of DALYs. An extensive sensitivity analysis was also carried out. Because of noise exposure, a range of effects varying in clinical gravity was assessed. It is expected that as a result of the increasing noise levels disease burden will increase. Sensitivity analysis showed that the uncertainty of the dose-response-relations is the main cause of variation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er is een schatting gemaakt van de incidentie en sterfte aan hartvaatziekten toe te schrijven aan geluidblootstelling en de ziektelast daarvan. Voor het bepalen van de omvang van deze effecten zijn morbiditeitgegevens, gegevens over de verdeling van de geluidblootstelling over de Nederlandse populatie dosis-effectrelaties, gebaseerd op een recent verrichte meta-analyse, gebruikt. Door bovengenoemde gegevens te combineren, is het aantal prevalente cases geschat dat is toe te schrijven aan de belasting van geluid. Om na te gaan wat de invloed is van de geschatte prevalente aantallen op de ziektelast (in termen van DALYs), zijn met behulp van het Chronische Ziektemodel aanvullende berekeningen verricht. Verder is door middel van een onzekerheids-analyse onderzocht hoe de verschillende aannames en onzekerheden van invloed zijn op de geschatte prevalenties. Als gevolg van de blootstelling aan omgevingsgeluid is een brede range aan effecten gemeten die varieerden in klinische ernst en die een grote mate van coherentie en consistentie vertoonden. Aangezien in de toekomst de blootstelling aan wegverkeerslawaai en vliegverkeerslawaai zal toenemen zal ook de ziektelast t.g.v. ischemische hartziekten toe te schrijven aan geluidblootstelling, toenemen. Verder bleek dat in 2030 naar verwachting het gezondheidsverlies door met name geluid van vliegverkeer sterk zal toenemen. De aanvullende berekeningen met het Chronische Ziektemodel hebben bijgedragen tot een completer en realistischer beeld van de geschatte ziektelast. De schattingen, zoals in dit rapport gepresenteerd, zijn omgeven met een aantal onzekerheden. De onzekerheid in de dosis-effectrelaties bleek een van de belangrijkste. Om de betrouwbaarheid van toekomstige schattingen te verhogen, zal de meeste winst dan ook te behalen zijn uit het vaststellen van meer nauwkeurige dosis-respons-relaties die beter beschreven zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-02-25 )