|   print

[  ]
 
n.a.

116 p in Dutch   2001

download pdf (1189Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The ambitious policy plans of the Fourth Dutch National Environmental Policy Plan (NMP4) are technologically feasible, with challenges on the political, social an institutional area. In September 2000 the Fifth Dutch National Environmental Outlook was published. It shows that several environmental problems, such as climate change, biodiversity decrease and urban air quality, will be hard to deal with in the decades to come. The NMP4 is a governmental reaction on the environmental issues posed and involves a strategic policy plan for the long term (2030). Ambitions are high: the aim is to protect in a sustainable way at least 95% of all nature in The Netherlands, as well as to abolish all environmental public health effects. Apart from these environmental health risks, several unproven health risks exist, such as radiation from cellular phones or power lines. These may pose problems in the future and therefore deserve attention as well. To realise the ambitious goals, emissions of acid substances, fine particulate matter and volatile organic compounds will have to be reduced by 70-90%. With present-day technologies and developments in technology, these percentages are hardly conceivable. The 95%-ambition with respect to protection of natural area requires a mix of generic and area-specific policy, with possible additional effect oriented measures. To deal with the effects of climate change, CO2 emissions will have to decrease by 30-50% within the following decades in Western Europe. This seems technologically feasible at relatively low costs. Main challenges are of political, institutional and social nature.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De 5e Nationale Milieuverkenning, die in september 2000 is verschenen, liet zien dat de komende decennia een aantal milieuproblemen moeilijk oplosbaar zal zijn. Voorbeelden hiervan zijn klimaatverandering, de achteruitgang in biodiversiteit en de stedelijke luchtkwaliteit. Het onlangs gepresenteerde Nationaal Milieubeleidsplan 4 - de beleidsmatige reactie op de Milieuverkenning - bevat de strategische beleidslijnen voor de lange termijn (2030). De ambities zijn hoog: uiteindelijk moet 95% van de natuur in Nederland duurzaam worden beschermd en op termijn mogen er geen milieugerelateerde gezondheidseffecten meer zijn. Momenteel is minder dan 10% van de natuur in Nederland duurzaam beschermd en is het milieugerelateerde gezondheidsverlies ongeveer 2-5% van de totale gezondheidsverliezen in Nederland. Naast de bewezen milieugerelateerde gezondheidsrisico's zijn er diverse nog onbewezen maar niet uit te sluiten risico's voor de volksgezondheid. Voorbeelden zijn de mogelijke gezondheidseffecten van micro-organismen, hormoonontregelende stoffen (oestrogenen), genetisch gemanipuleerde organismen, GSM-apparatuur en hoogspanningslijnen. Om de NMP4-ambities te kunnen realiseren zullen de emissies van met name NOx, VOS, ammoniak en fijn stof in Nederland met 70-90% ten opzichte van 1990 moeten worden gereduceerd. Dergelijke reductiepercentages zijn met de huidige, bekende technologieen nauwelijks voorstelbaar. De 95%-natuurbeschermingsambitie vraagt om een combinatie van generiek en gebiedsgericht beleid, eventueel aangevuld met effectgerichte beheersmaatregelen. Door verplaatsing van landbouwbedrijven uit een zone van 500 meter rond natuurgebieden kan het percentage (voor stikstof) beschermde grote natuurgebieden in 2010 worden verhoogd van circa 30% tot boven de 50%. Om de effecten van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, zal de emissie van CO2 in West-Europa de komende decennia met 30-50% moeten worden teruggedrongen. Technologisch lijkt er veel mogelijk, tegen relatief geringe kosten. De belangrijkste uitdagingen liggen op het politieke, sociale en institutionele vlak.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-11-02 )