|   print

[  ]
 
n.a.

120 p in Dutch   1998

download pdf (7208Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
With considerable efforts the capacity of Amsterdam Airport Schiphol could increase up to approximately 700.000 aircraft movements between 2010 and 2020 within environmental constraints for noise and third party risks. Measures such as noise based landing fees, optimisation of the use of environmental favourable runways and reconfiguration of the runway system would be necessary. With all these measures implemented, current growth rates at Schiphol could be accommodated until at least 2010. The efforts that are required depend on the method that is used to measure and calculate noise in combination with the political targets. In order to accommodate as much aircraft movements as possible within the environmental constraints, both government, airport authorities and carriers would have to make substantial efforts such as spatial planning and compliance (government), reconfiguration, optimisation, noise levies (airport) and use of the most quiet engine-airframe combinations (carriers).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Volgens de PKB Schiphol en Omgeving (1995) kunnen op Schiphol binnen de wettelijk vastgestelde milieurandvoorwaarden bij het 5P-stelsel circa 440.000 vliegtuigbewegingen geaccommodeerd worden. Bij een optimale benutting van de operationele mogelijkheden bij start-en landingsprocedures en het gebruik van stilste vliegtuigmotoren zou deze capaciteit verhoogd kunnen worden tot circa 520.000 vliegtuigbewegingen rond 2010 (50-55 miljoen passagiers). Daarvoor zou dan wel een aan de geluidemissie gerelateerd systeem van heffingen geintroduceerd moeten worden, waarvan de bedragen voor de meest lawaaiige vliegtuigen substantieel zijn. Overigens zal er bij het stiller worden van vliegtuigen een toenemende discrepantie ontstaan tussen de berekende geluidshinder en de daadwerkelijke blootstelling. Een herziening van de bestaande rekenmethode kan dan ook niet los worden gezien van voorgestelde maatregelen, daar anders de milieu-effecten worden overschat. Indien de geluidshinder die lager is dan 65 dB(A) wel wordt meegeteld, zou dit een halvering van de toelaatbare capaciteit inhouden. Bij een herconfiguratie die het meest aansluit bij de nu nog beschikbare dun bevolkte ruimte rondom Schiphol, tezamen met een maximale inzet van de technische mogelijkheden, zal in 2020 de 'milieucapaciteit' van Schiphol ruim boven de fysieke capaciteit kunnen liggen. Afgezien van een parallelle Kaagbaan zou daarbij een aanvullende oost-west baan ten zuiden van Hoofddorp aangelegd moeten worden ter ontlasting van de Buitenveldertbaan. Wanneer tegelijkertijd zou worden gestreefd naar een stabilisatie van de daadwerkelijke geluidbelasting (zonder de 65 dB(A)-afkap) in de 20 Ke-contour, dan wel vermindering in de 35 Ke-contour, dan is op zo'n aangepast stelsel potentieel een capaciteit van in de orde van 700.000 vliegbewegingen (70-85 miljoen passagiers) mogelijk. Om de potentiele capaciteit van Schiphol volledig te benutten zijn gelijktijdig substantiele inspanningen nodig van de rijks- en regionale overheid (planologie, handhaving), de luchthaven (herconfiguratie, start- en landingsprocedures, geluidsheffingen) en de vliegtuigmaatschappijen (gebruik stillere motoren en stillere vliegtuigtypen).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-11-30 )