|   print

[  ]
 
Natuur- en Milieuplanbureau MNP - RIVM

172 p in Dutch   2002

download pdf (11273Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
To reach a National Ecological Network (NEN), further efforts in spatial planning of the green space are necessary. This is the main outcome of Nature Balance 2002. Nature has high social and economical values. According to the inhabitants of The Netherlands, nature areas and variation in landscape contribute significantly to their well-being. Nature and landscape also have ion and increases prices of housings in green areas. Evidence grows that green surroundings benefit people?s health. The European Union has composed a list of international protected plants and animal species. The Netherlands has accepted these duties as established in the Birds and Habitats Directives. More insight in the occurrence of these species in specific habitats is needed. This may increase public acceptance and implementation of species protection policies. In order to meet nature targets, spatial planning of the green environment is a necessity. Only in this way the coherent National Ecological Network can be realized. Offers of land to be incorporated in the NEN have increased during the last three years. The Dutch Government plans to halve the budget for acquiring land and instead have private land owners participate in nature management. Signing long-term contracts with these private owners can contribute to the nature goals, but is hardly less expensive than buying the land. Also more spatial protection of the NEN will be needed when less land for nature development is purchased.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren is verdere ordening van de groene ruimte noodzakelijk. Dat is de hoofdconclusie uit de Natuurbalans 2002. Natuur heeft grote sociale en economische betekenis. De inwoners van Nederland vinden dat natuurgebieden en gevarieerde landschappen een wezenlijke bijdrage leveren aan hun welzijn. Daarnaast hebben natuur en landschap een substantikle economische waarde, onder andere vanwege de inkomsten uit recreatie in natuurgebieden en de bereidheid van kopers om meer te betalen voor een huis in een groen gebied. Er zijn bovendien steeds meer gegevens die er op wijzen dat de gezondheid van mensen baat heeft bij een groene omgeving. Op Europees niveau is een lijst van internationaal te beschermen planten- en diersoorten samengesteld. Nederland is hiervoor verplichtingen aangegaan die zijn vastgelegd in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn van de Europese Unie. Om het maatschappelijke draagvlak voor dit soortenbeleid te vergroten en het beleid hanteerbaar te maken moet meer zicht komen op het verband tussen het voorkomen van individuen en populaties van soorten en de ligging van hun leefgebieden. Voor het bereiken van de natuurdoelen is ordening van de groene ruimte nodig om het beoogde samenhangende netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Het aanbod van aan te kopen grond voor de realisatie van de EHS neemt de laatste drie jaar toe. De nieuwe regering heeft het voornemen het jaarlijkse budget voor de aankoop van grond te halveren en meer particuliere eigenaren in te zetten bij het ontwikkelen en beheren van natuur. Langjarige contracten met deze particulieren kunnen een bijdrage aan de natuurdoelen leveren, maar blijken nauwelijks goedkoper dan aankoop. Ook vergt een samenhangende EHS, indien minder grond voor natuurontwikkeling wordt opgekocht, een goede ruimtelijke bescherming.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-11-01 )