|   print

Vier scenario's van het landgebruik in 2030. Achtergrondrapport bij de Nationale Natuurverkenning 2, 2000 - 2030
[ Four scenario's of the land-use in 2030. ]
 
de Nijs T, Crommentuijn L, Farjon JMJ, Leneman H, Ligtvoet W, de Niet R, Schotten K

88 p in Dutch   2002

RIVM rapport 408764003
download pdf (7430Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Nature Outlook 2 examines the effects of future developments in society on nature and landscape by means of four scenarios. These scenarios describe the development of Dutch society from the viewpoint of two different contradictory trends: 'globalisation versus regionalisation' and 'individualisation versus co-operation' Here, we describe the spatial quantification of these four scenarios into four maps for land use in 2030 using the Environment Explorer and the Land Use Scanner. These land-use maps form the basis for subsequent emission, distribution and effect analyses. The four scenarios of the National Nature Outlook 2 have been converted to future land-use using the present land-use and the developments in the various land-use functions according to the scenarios. Present land use is based on 'Bodemstatistiek' (Soil statistics) 1996 produced by Statistics Netherlands. The developments of residential and work-sites are based on the so-called 'Trend variant', developed by the Environmental and Nature Policy Assessment agencies to test the Fifth Report on Spatial Planning against the ecological effects. For nature, the increase in total area and the extent of habitat fragmentation varies among the four scenarios. The agricultural sector will also have to make space to accommodate the growth of urban and nature areas. In the operation of the various land-use functions choices have been made in: the growth in demand of the function up to 2030; regional distribution of the demand in space; interpretation of spatial restrictive policies; cal suitability and the spatial allocation behaviour of the function. The spatial quantification has resulted in four maps on land use for 2030. In essence, the principles and assumptions in the quantification of the scenarios define these maps. The maps have been used to characterise the potential effects of the four scenarios on natural and culturally valuable landscapes and reserves.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Aan de hand van vier scenario's wordt in de Nationale Natuurverkenning 2 bekeken wat de gevolgen van diverse ontwikkelingen in de maatschappij kunnen zijn voor natuur en landschap. Deze vier scenario's schetsen de ontwikkeling van de maatschappij vanuit twee verschillende tegenstrijdige trends: 'globalisering versus regionalisering' en 'individualisering versus samenwerking'. Dit rapport beschrijft de uitwerking van deze vier scenario's met de LeefOmgevingsVerkenner en de RuimteScanner in vier kaarten van het landgebruik in 2030. Deze kaarten vormen de basis voor de verdere emissie-, verspreiding- en effectberekeningen. De scenario's van de Nationale Natuurverkenning 2 zijn vertaald naar het toekomstig landgebruik, uitgaande van het huidig landgebruik en de veronderstelde ontwikkeling van de verschillende landgebruiksfuncties in de scenario's. Voor het huidig landgebruik is hierbij gebruik gemaakt van de CBS Bodemstatistiek van 1996 en LGN3 van 1997 voor het agrarisch gebied. De geschetste ruimtelijke ontwikkelingen van wonen en werken zijn gebaseerd op de Trendvariant zoals die voor de 'Toets op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening' is ontwikkeld. Voor natuur is meer ontwerpmatig gewerkt waarbij ondermeer het totale areaal natuur tussen de scenario's is gevarieerd afhankelijk van de ontwikkelingen in de landbouw en de grondpolitiek. Uiteindelijk levert de landbouw de ruimte voor de groei van bovenstaande functies: wonen, werken, recreatie en natuur. In de uitwerking van alle landgebruiksfuncties zijn per scenario keuzes gemaakt ten aanzien van:het totale areaal dat zich tot 2030 ontwikkelt, de regionale verdeling van het ruimtegebruik,de invulling van het ruimtelijk, restrictief beleid,de geschiktheid van de locatie enhet ruimtelijk locatiegedrag.De vier kaarten van het landgebruik in 2030 vormen een ruimtelijk kwantitatieve uitwerking van de scenario's. Deze kaarten worden voor het grootste gedeelte bepaald door de uitgangspunten en aannames in de scenario's en de uitwerking in het model. De kaarten zijn in de Natuurverkenning 2 gebruikt om de mogelijke effecten van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op natuur, landschap en recreatie te bepalen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra LEI
( 2002-10-31 )