|   print

[  ]
 
Milieu- en Natuurplanbureau MNP

224 p in Dutch   2002

download pdf (58281Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Nature Outlook 2 explores whether the broad policy objective for nature and landscape (the conservation, restoration and development of "natural areas" and "rural landscapes", but also at "parks for city people") can be realised with the available policies and policy instruments in the context of alternative socio-economic developments. In addition to the policy formulated in NvM, the potential impacts of the Fifth Policy Document on Land Use Planning and of the Second Structure Plan for the Rural Area are evaluated, along with those of other relevant recent policy documents. The ecological quality of any natural system is, after all, the combined result of such factors as acreage, the quality of the physical environment and the type of management.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Speerpunt in het natuurbeleid is de realisatie van een ruimtelijk samenhangende Ecologische Hoofdstructuur: een gebied waar rust, ruimte en natuur van enige omvang te vinden zijn. De Ecologische Hoofdstructuur zoals die nu op kaart staat, is na tien jaar beleidsuitwerking ruimtelijk te versnipperd om op nationaal niveau te kunnen spreken van een hoofdstructuur. De maatschappelijk-economische dynamiek is dermate groot dat overal in Nederland, maar met name in de Randstad, natuur en landschap onde druk staan en de ruimtelijke hoofdstructuur vervaagt. Om de beoogde rust, ruimte en biodiversiteit en de bijbehorende milieucondities alsnog te realiseren is een krachtiger ontsnippering nodig en een duidelijke planologische en milieu-bufferzone rond de Ecologische Hoofdstructuur. Om het beleid te vereenvoudigen, zou gebruik gemaakt kunnen worden van het bestaande beleidsconcept in de vorm van de bruto EHS.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-09-12 )