|   print

Ontwerp van de studie Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997
[ Design of the Public Health Status and Forecast 1997 study ]
 
Ruwaard D, van den Berg Jeths A, Bol P, Gijsen R, Jansen J, Kramers PGN, Maas IAM, Poost MJJC, Stokx LJ, Verkleij H, Wijgergangs LM

90 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 431501014

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains the design for the 'Public Health Status and Forecasts 1997' (PHSF), outlining in more detail the principles underpinning the second PHSF (to be issued in 1997). The definition report, published in April 1995, defines these principles. PHSF will cover seven themes with the aim to provide an update of the picture presented in PHSF 1993 (theme 1), extend the scope of PHSF 1993 with five new themes (2-6) and reinforce integration as compared with PHSF 1993 (theme 7). The elaboration has taken place in close cooperation with expert groups (for the themes 2-6) and the advisory group. The results of the themes 1-7 will be published in seven separate reports. The overall report of PHSF 1997 will integrate the results of these seven reports. In the procedure for selecting diseases for PHSF 1997 two criteria have been added: 'preventable (effects of) diseases' and 'costly diseases'. These criteria meet the requirements arising from the results of the evaluation of PHSF 1993 and the decision to pay attention to the effects of prevention, cure and care, and to the disease-specific utilisation of health services (and its costs). To the diseases selected in PHSF 1993 these two criteria added 18 and 5 diseases, respectively. In total 79 diseases have been selected for PHSF 1997. Next a procedure has been developed for reducing this number to a subset which can be dealt with in each theme. To ease the proces of integration some diseases will be addressed to in several themes. PHSF 1997 will present the 'state-of-the-art' based on available data and knowledge. It draws up a systematic overview of the gaps in information.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit Ontwerprapport 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning-1997' bevat een nadere uitwerking van de hoofdlijnen voor de in 1997 te publiceren tweede 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning'. De hoofdlijnen zelf zijn uiteengezet in het in april 1995 verschenen Definitierapport. Daarin is aangegeven dat VTV-1997 bestaat uit zeven thema's. Deze zeven thema's beogen zowel een actualisering te geven van het in 1993 gepresenteerde beeld van de gezondheidstoestand (thema 1) als een uitbreiding met een vijftal onderwerpen (thema's 2-6) en een versterking van de integratie ten opzichte van VTV-1993 (thema 7). De uitwerking heeft plaats gevonden in nauw overleg met de inmiddels voor de thema's 2-6 samengestelde Expertgroepen en de Klankbordgroep, waarbij afstemming is gezocht met de opdrachtgever. Rapportage van de resultaten van de thema's 1-7 zal plaatsvinden in themarapporten. Het eindrapport VTV-1997 zal de integratie van de resultaten uit alle themarapporten bevatten. Op basis van de evaluatie van VTV-1993 en de aandacht die in VTV-1997 uit zal gaan naar de effecten van preventie en zorg en het ziektespecifieke zorggebruik (en de kosten) is besloten om bij de selectie van ziekten tevens het criterium 'vermijdbare (gevolgen van) ziekten' en 'dure' ziekten te betrekken. Dit heeft erin geresulteerd dat voor VTV-1997 18 ziekten op basis van het eerste en 5 op basis van het tweede criterium worden toegevoegd aan de reeds in VTV-1993 geselecteerde ziekten. In totaal gaat het om 79 ziekten en aandoeningen. Vervolgens is een procedure ontwikkeld zodat per thema, voor zover noodzakelijk, een nadere toespitsing kan plaatsvinden op een subset van de lijst van 79 ziekten. Hierbij is er op toegezien dat een aantal ziekten in meerdere thema's aan bod komen om het streven naar integratie te waarborgen. In VTV-1997 wordt de 'state-of-the-art' weergegeven op basis van het dan beschikbaar zijnde materiaal. Van groot belang is per thema de aanwezige lacunes in de informatievoorziening systematisch aan de orde te stellen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-12-31 )