|   print

Europa en het Public Health-beleid, met speciale aandacht voor infectieziekten
[ Public Health policies in Europe, with emphasis on communicable diseases ]
 
Prinsze FJ, Achterberg PW, Wijgergangs LM

67 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 432504002

Toon Nederlands

English Abstract
The developing international orientation of the Dutch National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) raised the need for information on European policies. An overview is given of Public Health policies within Europe, with a special focus on infectious diseases. First, the structure, authority and policies of the EU are described. The second part of this document is restricted to the field of infectious diseases. Both legislation and international collaboration programmes are discussed. Legislation in the field of infectious disease is considered to be necessary for preventing the spread of these diseases. Both national legislation and international policies in the field of infectious diseases are discussed. Furthermore a survey of international activities as well as availability and comparability of data is given. The main conclusions: Although the European Union formulated a framework for action in the field of public health, policies in this field still remain fragmented as they remain part of policies of other departments. Although most countries have formulated laws on infectious diseases, more explicit legislation appeared to be necessary for diseases such as tuberculosis, venereal diseases and most recently AIDS / HIV infection. Recent international efforts to combat communicable diseases have been concentrated on surveillance of one disease or groups of diseases. The overview in the last part of this report demonstrates the lack of comparable data that are necessary for a comprehensive European Health Policy, so priorities need to be made. Recent developments with regard to (re)emerging infectious diseases justify a focus of the European Union on the prevention and spread of infectious diseases. It seems necessary for the RIVM to focus the integrating component of its activities on forecasts and international comparative analysis as an aid to (international) policies. It is important in that respect to develop a sound base for such activities by participating in international activities.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gezien de groeiende internationale orientatie van het RIVM, is het belangrijk achtergrondinformatie te hebben over de totstandkoming van Europees volksgezondheids-beleid. Dit rapport beoogt een overzicht te geven van dit beleid, met speciale aandacht voor infectieziekten. In het eerste deel ligt de nadruk op de algemene organisatie van de Europese Unie (EU), de besluitvormingsprocedures voor het beleid en het beleid ten aanzien van gezondheidsonderzoek (van de EU). In het tweede deel van dit rapport wordt de aandacht specifiek gericht op infectieziekten. Er wordt een globaal overzicht gegeven over de verschillen in mate en reikwijdte van de wetgeving die tussen de Europese landen bestaan. Tevens wordt in meer detail ingegaan op enkele nationale regels of wetten op het terrein van de (infectie) ziekten. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van infectieziekten in Europa. Tenslotte wordt gekeken naar mogelijke bronnen van informatie over Europese infectieziekten, aangezien het essentieel is inzicht te hebben in de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van data om tot aanbevelingen voor internationaal beleid te komen. De belangrijkste conclusies: Het volksgezondheidbeleid van de Europese Unie is nog steeds zeer gefragmenteerd. Hoewel de meeste landen (algemene) wetgeving hebben geformuleerd op het terrein van infectieziekten, bleek het nodig om voor enkele ziekten zoals tuberculose, geslachtsziekten en zeer recent voor AIDS/HIV-infectie afzonderlijke regelgeving te ontwerpen. Recente internationale programma's om infectieziekten te bestrijden richten zich op surveillance van een enkele ziekte of van een groep van gerelateerde ziekten. Zowel op nationaal als internationaal niveau wordt veel aandacht geschonken aan het verzamelen van data. Desondanks zijn data slechts in beperkte mate onderling vergelijkbaar en mede daardoor nog ongeschikt voor uitgebreide internationale vergelijkingen. De recente ontwikkelingen op het gebied van de (her)optredende infectieziekten rechtvaardigen speciale aandacht voor preventie en verspreiding van infectieziekten. Voor het RIVM lijkt het belangrijk zich blijvend verder te profileren in het uitvoeren van verkennend, internationaal vergelijkend, beleidsondersteunend onderzoek. Het is daarvoor belangrijk om via deelname in internationale netwerken een draagvlak voor dergelijke activiteiten te ontwikkelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-07-31 )