|   print

Generalized Soil Map of Europe ; aggregation of the FAO-Unesco soil units based on the characteristics determining the vulnerability to degradation processes
[ De gegeneraliseerde bodemkaart van Europa ; clustering van de FAO-Unesco bodemeenheden op basis van de kenmerken die de gevoeligheid van de bodem voor degradatieprocessen bepalen ]
 
Fraters B

67 p in English   1996

RIVM Rapport 481505006
download pdf (3628Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The FAO-Unesco soil units of Europe have been aggregated into categories of soils with similar soil characteristics (soil depth, stoniness, texture, acidity, etc.) which are of importance to the vulnerability of the soil to major degradation processes. The major soil degradation processes in Europe are water and wind erosion, compaction, acidification and pollution of groundwater and ecosystems. The resulting 11 categories have been clustered into four sets according to their similar behaviour in response to soil degradation processes. It is estimated that about 15% of the soils are highly vulnerable to all major degradation processes and 30% highly vulnerable to 3 of the 4 degradation processes.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De bodemeenheden die op de Europese bodemkaart (FAO-Unesco, 1981) voorkomen, zijn geaggregeerd tot 11 categorieen van bodems met vergelijkbare bodemkarakteristieken. Deze karakteristieken zijn van belang bij het schatten van de gevoeligheid van de bodem voor de belangrijkste bodemdegradatie processen. Het betreft hier, onder andere, de volgende bodemkarakteristieken: bodemdiepte, stenigheid, textuur en zuurgraad. De belangrijkste bodemdegradatie processen in Europa zijn wind- en watererosie, compactie, verzuring en verontreiniging via de bodem van het grondwater en het ecosysteem met milieuvreemde en milieu-eigen stoffen. De elf bodemcategorieen zijn samengevoegd tot vier groepen van bodemcategorieen die een vergelijkbaar gedrag vertonen ten aanzien van bodemdegradatie. Op basis van het voorliggende materiaal wordt geschat dat 15% van het Europese landoppervlak zeer gevoelig is voor alle vormen van bodemdegradatie. Ongeveer 30% is zeer gevoelig voor 3 van de 4 vormen van bodemdegradatie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-03-31 )