|   print

Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands, 1980 - 2020
[ Trends in de milieugerelateerde ziektelast in Nederland, 1980 - 2020 ]
 
Knol AB, Staatsen BAM

97 p in English   2005

RIVM rapport 500029001
download pdf (515Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Several aspects of the environment, such as exposure to air pollution or noise, can have effects on our health. In order to gain some perspective on the dimensions of this environment-related health loss in the Netherlands, we have calculated Disability Adjusted Life Years (DALYs) for the health effects of air pollution, noise, radon, UV and indoor dampness for the period 1980 to 2020. DALYs give a crude indication of the (potential) number of healthy life years lost in a population due to premature mortality or morbidity (the disease burden). In the Netherlands, roughly 2 to 5 percent of the total disease burden can be attributed to the effect of (short-term) exposure to air pollution, noise, radon, total natural UV and dampness in houses for the year 2000. Including the more uncertain effects of long-term PM10 exposure, this percentage can increase to up to 13%, assuming no threshold. Among the investigated factors, the relatively uncertain effects of long-term PM10 exposure have the greatest impact on public health in the Netherlands. Long-term PM10 is an indicator for a complex urban air pollution mixture. The levels of PM10 are decreasing, and therefore the related disease burden is also expected to decrease. Noise exposure and its associated disease burden will probably increase up to a level where the disease burden is similar to the disease burden attributable to traffic accidents. These rough estimates do not provide a complete and unambiguous picture of the environmental health burden, since data are uncertain, not all environmental-health relationships are known, not all environmental factors have been included, nor was it possible to assess all potential health effects. The effects of a number of these assumptions were evaluated in an uncertainty analysis.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Blootstelling aan sommige milieufactoren, zoals luchtvervuiling en geluid, kan onze gezondheid beinvloeden. Om enig inzicht te krijgen in de omvang van dit milieugerelateerd gezondheidsverlies in Nederland, zijn Disability Adjusted Life Years (DALYs) berekend voor de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, geluid, radon, UV en vocht in huizen voor de periode 1980 tot 2020. DALYs geven een grove indicatie van het aantal verloren gezonde levensjaren in een populatie ten gevolge van ziekte of vroegtijdige sterfte (de ziektelast). Ruwweg 2 tot 5 procent van de totale ziektelast in Nederland werd in het jaar 2000 veroorzaakt door acute blootstelling aan fijn stof (PM10) en ozon, en blootstelling aan geluid, radon, (totaal) UV en vocht in huizen. Als daarbij de meer onzekere effecten van chronische blootstelling aan PM10 worden opgeteld - en geen drempelwaarde wordt aangenomen - kan dit percentage oplopen tot zo'n 13%. De relatief onzekere effecten van chronische blootstelling aan PM10 hebben binnen de onderzochte milieufactoren de grootste invloed op het totaal milieugerelateerd gezondheidsverlies in Nederland. PM10 kan hierbij gezien worden als een indicator voor een complex mengsel van luchtverontreiniging. De concentraties PM10 nemen af en daarmee waarschijnlijk ook de gezondheidseffecten. Geluidsoverlast en het daaraan gelieerde gezondheidsverlies zal waarschijnlijk in de toekomst toenemen tot een niveau waarbij de ziektelast vergelijkbaar is met de ziektelast die wordt veroorzaakt door verkeersongevallen. Deze ruwe schattingen geven geen compleet en vaststaand beeld van de milieugerelateerde ziektelast, omdat sommige data onzeker zijn, niet alle relaties tussen milieufactoren en gezondheid bekend zijn, en niet alle milieufactoren noch alle gezondheidseffecten zijn meegenomen. De effecten van de gemaakte aannames zijn geanalyseerd geschat met behulp van een onzekerheidsanalyse

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-08-08 )