|   print

[  ]
 
Witmer MCH , Jonge J de , Enserink EL

232 p in Dutch   2004

download pdf (2500Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Surface water quality in the Netherlands does not meet the standards for several parameters, e.g. nutrients, metals and pesticides. Although water quality had considerably improved between 1970 and 1995, the last 10 years have seen little change. Point-source pollution had been successfully driven back but non-point sources of pollution could not be tackled under the same policy, or with the same legal and technical instruments. The legal instruments do not fall under the responsibility for water management policy, but rather under agricultural and environmental policy. The various policies are insufficiently attuned to one another to allow the water quality standards to be met. The economy, traffic, level of agricultural production and the population have grown in these 10 years. Thanks to environmental measures, emissions in this period have declined; however, historical pollution still influences present water quality due to large stocks of phosphates, heavy metals and organic pollutants in sediment and soil. The international rivers, the Rhine and Meuse, contribute considerably to the pollution of the larger rivers, lakes and coastal waters in the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De chemische kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is sterk verbeterd ten opzichte van enkele decennia terug, maar niet alle doelen worden gehaald. Gevoelige functies als 'natuur', 'recreatie' en 'drinkwater' ondervinden nog steeds problemen. Puntbronnen van verontreiniging zijn ver gesaneerd, diffuse bronnen hebben nu de overhand. Voor de aanpak hiervan is samenwerking nodig. De belangrijkste redenen waarom de doelen niet worden gehaald zijn: onvoldoende afstemming tussen het beleid voor landbouw, milieu en water, weinig politieke prioriteit, nalevering van verontreiniging die is opgehoopt in de land- en waterbodem en aanvoer vanuit het buitenland. De Europese Kaderrichtlijn Water vereist dat het water een goede kwaliteit heeft binnen tien tot hooguit twintig jaar. Een les uit het verleden is dat hiervoor een goede afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen en met het buitenland nodig is, evenals samenwerking tussen uitvoerende partijen. Dit is inhoudelijk en bestuurlijk een grote opgave.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-10-25 )