|   print

[  ]
 
Neele J , Beld WA van den , Cleven RFMJ

31 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
A reliable and efficient method for the analysis of organic and inorganic compounds is developed. The automated method provides uninterfered simultaneous detection and quantification of thirteen anions in environmental samples. The method with automated on line preconcentrating of the analytes eliminates most of the interfering components of the sample matrix by using adequate columns and gradient elution. The results of the development of the ionchromatographic determination of formate, acetate, fosfate, selenate, selenite, arsenite together with the regular ionchromatographic measured components chloride, nitrite, nitrate, sulphate and bromide are described. The method can be adapted for operational analysis of different types of water.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een betrouwbare en efficiente methode voor de analyse, scheiding en kwantificering van anorganische- en organische componenten in een waterig milieu is ontwikkeld. Het onderzoek heeft geresulteerd in een geautomatiseerde methode met voorconcentrering en gradientelutie voor een dertiental componenten in een waterig milieu met een groot dynamisch bereik. De resultaten van het ontwikkelen van deze ionchromatografische methode voor de bepaling van formiaat, acetaat, fosfaat, selenaat, seleniet en arsenaat naast regulier met ionchromatografie gemeten componenten chloride, nitriet, nitraat, sulfaat en bromide zijn in dit rapport samengevat. Door een geschikte kolom- en eluens keus zijn interferenties van componenten vrijwel geelimineerd. De methode is doelmatig, gevoelig en selectief. De ionchromatografische methode kan zeer lage gehalten (micro mol/l) naast hoge gehalten (milli mol/l) van een aantal eerder genoemde verbindingen in diverse aangeboden monsters vaststellen. Selenaat wordt gestoord door oxalaat en in mindere mate wordt fluoride gestoord door acetaat.De bepalingen worden verricht met een combinatie van een geleidbaarheids- en een UV-detector, waardoor bevestiging van de identificatie van de component mogelijk is. Met de ontwikkelde ionchromatografische methode zijn enkele bepalingskarakteristieken getest en vastgesteld. Een aantal resultaten van vergelijkende metingen in monsters verricht met de huidige methode en de ontwikkelde ionchromatografische methode zijn in dit rapport opgenomen. De aantoonbaarheidsgrenzen zijn voor nitriet 0,30 mumol/l (13 mug/l), voor seleniet, selenaat, arsenaat en fosfaat respectievelijk 0,32, 0,15, 0,37 en 0,25 mumol/l ( 41, 22, 51 en 24 mug/l).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-09-30 )