|   print

[  ]
 
Loon JW van , Ooik A van , Ritsema R

26 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
In 1994 a total of 123 duplicate portions of 24-hour diets were collected, freeze-dried and analysed afterwards. Based on the analytical results the daily intakeof calcium (Ca), magnesium (Mg), barium (Ba), strontium (Sr) and manganese (Mn) was established for a similar number of consumers of the diets. The content of the elements mentioned was assessed in the freeze-dried matter by pressurised decomposition of sample portions followed by Inductively Coupled Plasma (ICP) - Optical Emmision Spectrometric measurements. Results were additional to intending results of other elements. The performance characteristics of Ca, Mg and Mn measurements are verified by analysing portions of the certified reference material Total Diet of the Agricultural Research centre - Finland and repeated analyses of some diet samples. These results are satisfactory. The daily intake of Ca is 1015 mg (259 - 2955 mg), of Mg 305 mg (139 - 790 mg) en of Mn 3.6 mg (1.2 - 8.6 mg). On average the intakes agree with the recommended amounts. Quality of Ba and Sr analyses are supported only by repeated assays. Repeatability of Sr analyses is good but some results on Ba analyses appeares to be disappointing. Due to the lack of reference material the daily intakes established for both elements are indicative and amounts on average for Ba 0.48 mg, range 0.19 - 1.30, and for Sr 1.31, range 0.66 - 3.60 mg. An extreme high intake of Ba, 17.6 mg was found, remains unexplained and therefore it is not included in the aforementioned indication.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 1994 zijn 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld, gevriesdroogd en nadien onderzocht. Op basis van de analyseresultaten is de dagelijkse inneming aan calcium (Ca), magnesium (Mg), barium (Ba), strontium (Sr) en mangaan (Mn) door evenzovele consumenten van deze voedingen vastgesteld. De gehalten aan genoemde elementen in het gevriesdroogde materiaal zijn bepaald door analyseporties te ontsluiten in een drukvat gevolgd door metingen met 'Inductively Coupled Plasma (ICP) - Optical Emmision Spectrometry' en zijn een 'bijvangst' bij de gehaltebepaling van andere, beoogde, elementen. De prestatiekenmerken van de Ca, Mg en Mn analyses zijn geverifieerd door onderzoek van het gecertificeerde referentiemateriaal 'Total Diet' van het Agricultural Research Centre te Finland en herhaalde analyses van monstermateriaal. Deze resultaten zijn bevredigend. De dagelijkse inneming aan Ca is 1015 mg (259 - 2955 mg), aan Mg 305 mg (139 - 790 mg) en aan Mn 3,6 mg (1,2 - 8,6 mg). De innemingen zijn gemiddeld voldoende in vergelijking met de aanbevolen hoeveelheden. De kwaliteit van Ba en Sr analyses zijn slechts ondersteund door herhaalbaarheidsmetingen. De reproduceerbaarheid van de Sr bepalingen zijn bevredigend, echter in enkele gevallen is die ten aanzien van de Ba-analyses teleurstellend. Bij gebrek aan referentiemateriaal hebben de vastgestelde dagelijkse innemingen derhalve een indicatief karakter en bedragen voor Ba gemiddeld 0,48 mg met als bereik 0,19 - 1,30 mg en voor Sr 1,31 mg, bereik 0,66 - 3,60 mg. Een extreem hoge Ba-inname, die is bepaald op 17,6 mg, is onverklaard gebleven en derhalve niet bij de voornoemde indicatie betrokken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-07-20 )