|   print

Gezondheidseffecten van leefstijl- en omgevingsfactoren: Inventarisatie van Nederlands onderzoek
[ Health effects of lifestyle and environmental factors: Review of Dutch research ]
 
Wijga A, de Waard F, Kok FJ

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 528701001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van Nederlands onderzoek naar gezondheidseffecten van leefstijl- en omgevingsfactoren, alsmede van de activiteiten van instituten die zich met onderzoek op dit gebied bezighouden. Geinventariseerd zijn recent afgesloten en nog lopende studies naar exogene, fysische, chemische en biologische factoren in relatie tot gezondheid. Achtereenvolgens worden besproken voeding, genotmiddelen, geneesmiddelen, het milieu buitenshuis en binnenshuis, de werkomgeving en infectieuze agentia. De nodige informatie is verkregen uit enerzijds publikaties, rapporten, jaarverslagen e.d. en anderzijds uit gesprekken met deskundigen. Op grond van de inventarisatie zijn leemtes gesignaleerd in het bestaande onderzoek en zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van voor de nabije toekomst wenselijke onderzoeksrichtingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-09-30 )