|   print

Monitoring Milieu-Gezondheid ; verslag van een workshop, 12 november 1996, RIVM, Bilthoven
[ Environment-Health Monitoring ; report of a workshop, 12 November 1996, RIVM, Bilthoven ]
 
Fischer PH, Lebret E, Franssen AEM, Cuijpers CEJ, Ameling CB, de Hollander AEM, Houthuijs DJM, Staatsen BAM

30 p in Dutch   1997

RIVM Rapport 529104004
download pdf (1442Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Participants of the meeting came from the Central Government, (Ministry of Public Health, Welfare and Sports, State Health Inspectorate and the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment), from local authorities (Provinces, Regional Health Services) and from RIVM. Aim of the workshop was to discuss the functionality of monitoring systems as desired by risk managers and policy makers, in relation to the available methods, existing information databases and research tools. The programme of the workshop included presentations on backgrounds of monitoring, on information needs among the risk managers and policy makers, on developments in (physical) environment and in public health research, on health impact indicators of environmental pollution, and on the functionality of monitoring systems. Furthermore, based on examples of specific monitoring questions, the participants discussed about the effect-sizes to detect and the implications for the sizes of the monitoring programme, and the consequences of false-positive and false-negative results for the decisions based on these results. In the main discussion at the end of the workshop it was emphasized that each monitoring activity should be tested against the criteria discussed in the workshop. Monitoring programmes should be set up very selectively, on a situation-specific basis. Initiators of monitoring programmes can be both risk managers/policy makers and researchers ; in the design phase it is crucial to have consultations between both parties about the objectives, expectations about effect-size to be detected by the monitoring system, feasibility and reliability of a monitoring programme in terms of type-I and type-II errors. Based on these consultations, sound decisions cab be made about the desirability and about the design of such (usually multi year) programmes.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deelnemers aan de bijeenkomst waren afkomstig van de Rijksoverheid (VWS, VROM), van regionale overheden (Provincies, GGD'en) en van het RIVM. Doel van de werkbijeenkomst was het bespreken van de door opdrachtgevers gewenste functionaliteit van monitoringssystemen in relatie tot de beschikbare methoden, informatiebestanden en onderzoeksmiddelen. Het programma van de werkbijeenkomst voorzag in enkele presentaties over achtergronden van monitoring, de informatiebehoefte van de opdrachtgevers, over ontwikkelingen in milieu, ruimte en gezondheidsonderzoek, effectindicatoren, en de functionaliteit van een monitoringsprogramma. Daarnaast was er, aan de hand van voorbeeld-cases, een discussie over gewenste effectgroottes, en de consequenties van fout-positieve en fout-negatieve bevindingen. In de algemene discussie aan het einde van de workshop werd beklemtoond dat monitoringsprogramma's elk afzonderlijk dienen te worden getoetst aan criteria zoals die tijdens de workshop naar voren kwamen. Er werd onderkend dat een monitoringsinstrument selectief moet worden ingezet op het gebied van milieu en gezondheid. Initiatiefnemers van monitoringsprogramma's kunnen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn ; van groot belang is dat tijdens de ontwerpfase tussen beiden overleg plaats vindt over de doelstellingen, de beoogde effectgrootte die het systeem moet detecteren, de haalbaarheid en de betrouwbaarheid van een monitoringsprogramma (kans op type-I of type-II fouten). Op basis hiervan kunnen weloverwogen beslissingen genomen worden over het wel of niet doorgaan van deze, veelal jaren durende, programma's

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-04-30 )