|   print

Aandachtstoffen in het Nederlandse milieubeleid - Overzicht 1994
[ Attention substances of the environmental policy in the Netherlands - Survey 1994 ]
 
Janus JA, Hesse JM, Rikken MGJ, van den Berg R, Canton JH, de Bruijn JH, Deelen A, Denneman CAJ, Diederen HSMA, van Duijvenbooden W, Faasen R, van de Gaag M, de Heer H, Hoube G, Janssens MA, Jonkeres DA, Krijgsheld KR, van Leeuwen FXR, van der Most PFJ, Noordam PC, Robberse JG, Ros JPM, Slooff W, Verweij W, van Zorge JA

470 p in Dutch   1994

RIVM Rapport 601014006

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains an overview of "attention substances", substances placed on a list which is issued each year by the Minister of Housing, Physical Planning and Environment, according to section 22 of the Chemical Substances Act. The substances (or preparations) on that list are requiring special attention because of their possible risk to man or the environment. Attention substances include all priority substances. The main goals of the report are to provide background information for a research plan on these attention substances and to make recommendations for the removal of substances from the attention substances list, primarily on the basis of risk assessment. For each substance the report summarizes key data on emissions, actual environmental concentrations, current environmental quality objectives, and research activities (including national monitoring programmes). The risk assessment for each substance is based on a comparison of exposure levels and toxicological recommended levels (maximum permissible risk levels, "MTR" and negligible risk levels, "VR"). The latter is defined as 1% of the MTR. According to the environmental policy, a substance can be removed from the attention list when the environmental concentrations fall below the negligible risk levels.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot aandachtstoffen, dat wil zeggen, de stoffen die zijn opgenomen in de Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1992 (Staatscourant 138, 21 juli 1992). De aandachtstoffen omvatten ook de stoffen die prioritair zijn in het Nederlandse milieubeleid. De belangrijkste doelstellingen van het rapport zijn de volgende: 1. het geven van een overzicht van het onderzoek dat reeds aan aandachtstoffen is verricht of wordt verricht ; 2. het sturen en prioriteren van nieuw uit te zetten onderzoek aan aandachtstoffen ; 3. het doen van aanbevelingen ten aanzien van de doorvoer van stoffen in het aandachtstoffenwerk en de afvoer van stoffen van de aandachtstoffenlijst. Voor wat betreft de tweede doelstelling is het rapport in de eerste plaats gericht op het onderzoek dat in opdracht van de Directie Stoffen, Veiligheid en Straling van het Directoraat-Generaal Milieubeheer wordt uitgezet, zoals onderzoek in het kader van de nationale lijn van het project Bestaande Stoffen, maar deze doelstelling moet zo breed mogelijk worden gezien. Het rapport geeft per aandachtstof of aandachtstoffengroep een overzicht van de belangrijkste gegevens ten aanzien van emissies, voorkomen in milieucompartimenten en voeding, de vigerende milieukwaliteitsdoelstellingen en -eisen, onderzoek (monitoring/meetprogramma's en overig onderzoek dat relevant is in het kader van het aandachtstoffenwerk) en van beleidsontwikkeling en beleidsmaatregelen. Voor wat betreft de milieukwaliteitsdoelstellingen en -eisen wordt zowel een overzicht gegeven van toxicologische advieswaarden (maximaal toelaatbare risiconiveaus en verwaarloosbare risiconiveaus) als van de beleidsmatig vastgestelde waarden (streef-, richt- en grenswaarden; interventiewaarden bodemsanering). Uitgaande van de MTR's respectievelijk VR's en zo recent mogelijke blootstellingsgegevens is een risicobeoordeling voor mens en milieu gemaakt. Op basis van de beschikbare gegevens, maar vooral vanuit het oogpunt van het mogelijke risico voor mens en milieu, is per stof een aanbeveling gedaan voor handhaving als (prioritaire) aandachtstof of voor afvoer van de stof van de aandachtstoffenlijst. Bij een aanbeveling voor handhaving wordt aangeven welke verdere activiteiten gewenst zijn, toegespitst op onderzoek dat relevant is voor de (verdere) risicobeoordeling of beleidsontwikkeling. Op basis van het concept-rapport is in oktober jl. het "Onderzoeksplan aandachtstoffen 1995" uitgebracht. Dit adviesrapport is als bijlage in het onderhavige rapport opgenomen. Een deel van de in het onderzoeksplan opgenomen concrete onderzoeksvoorstellen is op basis hiervan reeds opgenomen in de planning van het RIVM-programma voor 1995.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1994-11-30 )