|   print

Screening of chemical substances ; Application of the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 1.0
[ Screening van chemische stoffen ; de toepassing van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 1.0 ]
 
Gingnagel P, Vermeire TG

103 p in English   1995

RIVM Rapport 601014009

Toon Nederlands

English Abstract
Priority setting is a sequential process and can be regarded a first step in the risk management of substances. It is used to extract, from the many thousands of substances, those that are expected to be the most riskful to man and the environment and therefore deserve the highest attention from regulators. The Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 1.0, has been developed as a tool for screening and risk assessment in accordance with Action point 41 of the Netherlands National Environmental Policy Plan 1990-1994. In this report, USES 1.0 has been applied as a screening system for existing, organic substances to meet the objective of this action point. A total of 100 substances have been screened, all of which occur on the 1992 list of "Attention Substances" of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. The report analyses USES 1.0. with respect to its application as a screening tool, especially within the scope of the Netherlands Chemical Substances Act - involving screening of Attention Substances - and the EU Council Regulation (EEC) No. 793/93 on the evaluation and control of existing substances. Although the results of any screening system are difficult to evaluate in view of the lack of absolute standards, an attempt was made on the basis of recently published expert based conclusions on the degree of priority of the Attention Substances. The results obtained with USES 1.0 in many ways are found to be compatible with these conclusions. USES 1.0 therefore can be considered acceptable as a tool for the screening of substances such as the Attention Substances. The basis of the priority setting process of the European Commission is the "IPS" screening system. This report also compares this method with that of USES 1.0. The comparison is complicated by differences in input values. Roughly 50 to 60% of the 35 substances compared rank similarly with both priority setting tools, 15 to 20% receives lower rankings with USES 1.0 than with IPS and 20 to 30% receives higher rankings with USES 1.0. Possible explanations for the differences found are discussed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Prioritering is een stapsgewijs proces en kan worden beschouwd als het begin van het risicomanagement voor stoffen. Uit vele duizenden stoffen worden via prioritering die stoffen geselecteerd die als de meest risicovolle beschouwd kunnen worden en daarom de meeste aandacht van het beleid zouden moeten verdienen. Het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 1.0, is ontwikkeld om als hulpmiddel te fungeren in de prioritering en risicobeoordeling van stoffen. Dit is in overeenstemming met Actiepunt 41 uit het Nationaal Milieubeleidsplan 1990-1994. Als verdere uitwerking van dit actiepunt is in dit rapport USES 1.0 toegepast als een systeem voor de eerste prioritering van bestaande, organische stoffen. In totaal zijn 100 stoffen getest die allemaal voorkomen op de "Aandachtstoffenlijst" uit 1992 van het ministerie van VROM. Dit rapport analyseert de toepassing van USES 1.0 als instrument in de screening van stoffen, met name in het kader van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en EU Verordening (EEG) Nr. 793/93 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen. Hoewel de resultaten van elk prioriteringsinstrument voor stoffen lastig te evalueren zijn gezien het ontbreken van een absolute standaard, is toch een poging hiertoe gedaan op basis van conclusies over de prioriteit van aandachtstoffen zoals vermeld in het onlangs gepubliceerde RIVM-rapport "Aandachtstoffen in het Nederlandse Milieubeleid - Overzicht 1994. In vele opzichten zijn de resultaten zoals die met USES 1.0 zijn verkregen in overeenstemming met deze conclusies die zijn getoetst door een adviesgroep van de deskundigen. USES 1.0 kan daarom beschouwd worden als een aanvaardbaar instrument voor de screening van stoffen zoals bijvoorbeeld de aandachtstoffen. De basis van het prioriteringsproces van de Europese Commissie is het "Informal Working Group on Priority Setting" (IPS) systeem. Dit rapport vergelijkt deze methode met die in USES 1.0. Van de 35 vergeleken stoffen krijgt 50 tot 60% ongeveer even hoge prioriteit met beide systemen, 15 tot 20% krijgt met USES 1.0 een duidelijk lagere prioriteit dan met IPS en 20 tot 30% een hogere.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-02-28 )