|   print

A further look at zinc - A response to the Industry addendum to the integrated criteria document zinc
[ Een nadere blik op zink - antwoord op het uitgebrachte 'Industrie addendum' waarin commentaar is geleverd op het 'Basisdocument Zink' ]
 
Janus JA, van Beelen P, Vaal MA, Senhorst HAJ, van de Guchte C

65 p in English   1996

RIVM Rapport 601014012, RIZA 96.038
download pdf (3213Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report comprises a response to the 'Industry addendum' (IA), published in 1995, in which comments are given on the 'Integrated Criteria Document Zinc' (ICDZ) published in 1992 by RIVM. It is focused on the main points of criticism: (i) the ecotoxicological data (NOEC values) used in deriving maximum tolerable concentrations (MTC values) in surface water and soil, (ii) the value of the MTC in surface water and soil, in relation to the background concentration in these compartments, and (iii) the estimate of the emission due to atmospheric corrosion of zinc and galvanized steel. With respect to the ecotoxicological data the comments in the IA are largely rejected. Hence, the current MTC values for zinc in surface water and soil, derived in the ICDZ, are still considered to be valid. Therefore and because of the fact that the MTC values for metals, zinc included, are currently being re-evaluated in the framework of RIVM-project 'Setting Integrated Environmental Quality Objectives', this report gives no specific proposal for a revision of the current MTC values. With respect to the corrosion-related zinc emissions from inland sources, the ICDZ overestimated the corrosion load, with a value of 4,125 tonnes/year. In more recent RIZA/RIVM publications the corrosion load has already been corrected downwards to approximately 1,600-1,700 tonnes/year. The current RIZA/RIVM estimates are in agreement with a recent estimate of the Dutch Central Bureau of Statistics (1,340 tonnes/year), but are still considerably higher than the industry estimates (IA: 490 tonnes/year, recently revised to 560 tonnes/year).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit document wordt een reactie gegeven op het in 1995 uitgebrachte 'Industrie addendum' (IA), waarin commentaar wordt geleverd op het in 1992 door het RIVM uitgebrachte 'Basisdocument Zink'. Het rapport gaat vooral in op de belangrijkste kritiekpunten: i) de ecotoxicologische gegevens (NOEC-waarden) die zijn gebruikt bij de afleiding van maximaal toelaatbare risiconiveaus (MTR-waarden) in oppervlaktewater en bodem, ii) de hoogte van het MTR in oppervlaktewater en bodem, in relatie tot de achtergrondconcentraties in deze compartimenten, en iii) de schatting van de emissie door atmosferische corrosie van zink en verzinkt staal. Met betrekking tot de ecotoxicologische gegevens wordt de in het IA vermelde kritiek grotendeels verworpen. De huidige MTR-waarden, afgeleid in het basisdocument, worden daarom nog steeds geldig geacht. Om deze reden en vanwege het feit dat er momenteel in het kader van het project 'Integrale Normstelling Stoffen' een her-evaluatie plaatsvindt van MTR-waarden voor metalen, waaronder zink, wordt in dit rapport geen concreet voorstel gedaan voor een herziening van de huidige MTR-waarden. Met betrekking tot de emissies door corrosie is in het basisdocument een totale corrosievracht vanuit binnenlandse bronnen geschat van 4125 ton/jaar, hetgeen volgens de huidige inzichten inderdaad een overschatting is. In recentere RIZA/RIVM-publicaties is de corrosievracht reeds naar beneden bijgesteld, naar ca. 1600-1700 ton/jaar. De huidige RIZA/RIVM-schattingen zijn in overeenstemming met een recente schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1340 ton/jaar), maar zijn nog steeds aanzienlijk hoger dan de schattingen van de industrie (IA ; 490 ton/jaar ; recentelijk bijgesteld naar 560 ton/jaar).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-07-31 )