|   print

Toxic by inhalation or not? Information search and classification of 41 substances
[  ]
 
Gunnarsdottir S, Herremans J

27 p in English   2008

RIVM letter report 601018001
download pdf (235Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the information search that was conducted for 41 substances that were considered potentially toxic by inhalation, and their subsequent classification according to the criteria described in the UN Model Regulation on Transport of Dangerous Goods.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De VN Model regulation Transport Gevaarlijke Goederen (VN-TDG) specificeert de criteria voor de classificatie van gevaarlijke stoffen. Deze classificatiecriteria maken gebruik van de fysisch chemische en toxicologische eigenschappen van stoffen. De correcte classificatie van stoffen is van essentieel belang voor veilig transport van gevaarlijke goederen.
In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Programma Veiligheid heeft het RIVM voor 41 stoffen de noodzaak tot classificatie in de VN-TDG vervoerscategorie 6.1 beoordeeld. Deze categorie is van toepassing als stoffen toxisch zijn.
De resultaten hiervan zullen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden ingebracht in het Subcomitee Transport Gevaarlijke Goederen van de United Nations Economic and Social Council. Over 41 stoffen is informatie verzameld om te kunnen bepalen of indeling in vervoerscategorie 6.1 noodzakelijk is en zo ja, welke verpakkingseisen gelden. De informatie over inhalatie toxiciteit en dampdruk van deze stoffen is afkomstig van openbare data bases.
De gevonden informatie was voldoende om het merendeel van de stoffen te classificeren. De meeste classificeerbare stoffen voldoen aan de criteria voor classificatie in vervoerscategorie 6.1 op grond van hun toxiciteit bij inhalatie.
Negen stoffen zijn zogenoemde isocyanaten. Voor twee isocyanaten is volledig informatie voor classificatie in de openbare databases gevonden terwijl voor de overige deze informatie ontbrak. Op basis van "read-across" kan echter worden geconcludeerd dat de zeven isocyanaten een vergelijkbare classificatie kunnen krijgen als de twee geclassificeerde isocyanaten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-07-11 )