†|†  print

General surveillance of genetically modified plants : Possibilities for implementation in the Netherlands
[†General Surveillance van genetisch gemodificeerde planten in Nederland†]

Glandorf DCM

61 p in English ††2012

RIVM rapport 601040001
download pdf (665Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
European legislation stipulates that the commercial cultivation of genetically modified (GM) crops should be monitored (General Surveillance, GS) to check whether unexpected, adverse effects on the environment could occur. The general idea in the EU is that the focus of GS should be on aspects such as biodiversity and a healthy soil. Since unexpected effects are difficult to track, it has not been clear how GS should be set up. Therefore, initially, GS will make use of already existing monitoring networks.

Suitable networks:
Within this context, the RIVM investigated which networks could be used for the general surveillance of genetically modified crops in the Netherlands. These were the Ecological Monitoring Network that follows the development of flora and fauna in the Netherlands, and the Biological Indicator System of Soil Quality that keeps track of soil quality. In addition, satellite observations can be used to detect changes in vegetation. It is possible that GM crops will be cultivated on a commercial scale in the Netherlands in the near future.

Research method:
This research was commissioned by the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, and offers guidance with regard to existing networks. Firstly, existing networks in the Netherlands were systematically documented. Thereafter, they were examined based on criteria that ensures the long-term collection of reliable and relevant data for GS on biodiversity and soil quality. Subsequently, the possibilities of detecting unexpected environmental effects through GS was investigated. The report drawn up from this research can also be used to set up a GS system in other EU member states, or to come to an integrated European GS system.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Volgens Europese regelgeving is het nodig om te monitoren of commerciŽle teelt van genetisch gemodificeerde gewassen onverwachte, schadelijke effecten heeft op het milieu (General Surveillance, GS). Het algemene idee in de EU is dat de nadruk ligt op het behoud van bijvoorbeeld biodiversiteit en van een gezonde bodem. Aangezien onverwachte effecten moeilijk op te sporen zijn, is het niet duidelijk hoe GS vorm moet krijgen. Daarom wordt in eerste instantie aangesloten bij bestaande monitoringnetwerken.

Geschikte netwerken:
In dat verband heeft het RIVM onderzocht welke van deze monitoringnetwerken geschikt zijn voor General Surveillance van genetisch gemodificeerde planten in Nederland. Dat blijken vooral het Netwerk Ecologische Monitoring, dat de ontwikkeling van de Nederlandse flora en fauna in kaart brengt, en het Bodembiologische Indicator systeem, dat de bodemkwaliteit volgt. Daarnaast kunnen satellietbeelden worden gebruikt om veranderingen in vegetatie aan te tonen. Mogelijk worden in Nederland in de nabije toekomst genetisch gemodificeerde planten op commerciŽle schaal geteeld.

Werkwijze onderzoek:
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en biedt handvatten voor keuzes tussen de netwerken. Hiervoor zijn eerst bestaande monitoringnetwerken in Nederland geÔnventariseerd. Daarna zijn deze getoetst aan criteria die er zorg voor dragen dat de netwerken over een lange periode betrouwbare data voor GS verzamelen, die betrekking hebben op de biodiversiteit en een gezonde bodem. Daarna is getoetst of met de GS daadwerkelijk schadelijke milieueffecten opgespoord zouden kunnen worden. Het rapport kan ook worden gebruikt om een GS-systeem in andere EU landen op te zetten, of voor een geÔntegreerd EU-systeem.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-03-28 )