†|†  print

Evaluatie van de methodiek voor het afleiden van indicatieve milieurisicogrenzen : Road-map Normstelling
[†Evaluation of the interim-methodology for the derivation of indicative environmental risk limits†]

Postma J, Keijzers R, van Herwijnen R

70 p in Dutch ††2011

RIVM rapport 601357006
download pdf (738Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM and the consultancy Ecofide have evaluated the Dutch method for the derivation of indicative environmental risk limits (ERLs). This methodology of the RIVM is used in the Netherlands to get a quick and low cost impression of possible human and environmental risks of substances in the environment. The evaluation has been performed in order to see whether indicative ERLs give a realistic indication of the risks of substances in the environment and if they might under- or overestimate this risk.

Differences: For the purpose of this evaluation, indicative ERLs of 25 substances have been compared with ERLs that have recently been derived according to the more thorough guidance for derivation of ERLs of the framework "(Inter)nationale Normen Stoffen" (INS). Comparison of the different ERLs showed that for 80% of the substances the difference was less than a factor 10. Furthermore we have checked for how many substances the indicative value was higher than the more thoroughly derived value. This was the case for 30 to 40% of the substances. In these cases the environment could be underprotected.

Suggestions: The report contains an extensive list with suggestions on how to improve the guidance for derivation of indicative ERLs. One example is to indicate how to deal with additional information on a substance, like the mode of action. Another suggestion is to apply an additional assessment factor or that a more thorough ERL should be derived when the indicative ERL is close to a monitored or predicted value. Considering the insecurity in the indicative ERL the risks would be better interpreted and expensive measures or possible risks could be prevented.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM en onderzoeks- en adviesbureau Ecofide hebben de methodiek geŽvalueerd die nationaal wordt gebruikt om indicatieve risico's te bepalen van stoffen voor het milieu (indicatieve milieurisicogrenzen). Deze methode is door het RIVM ontwikkeld om sneller dan de gedegen methodiek een eerste indicatie te geven van eventuele milieuvervuilingen. De evaluatie is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre indicatieve milieurisicogrenzen een realistisch beeld geven van de risico's van stoffen in het milieu en of ze deze over- of onderschatten.

Verschillen: Voor deze evaluatie zijn de indicatieve milieurisicogrenzen van 25 stoffen vergeleken met de Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus (MTR) die zijn afgeleid volgens de gedegen methodiek van het kader (Inter)nationale Normen Stoffen (INS). Voor 80% van de stoffen bleek de indicatieve waarde minder dan een factor 10 te verschillen van het MTR. Daarnaast is bekeken van hoeveel stoffen de indicatieve waarde minder streng was dan de gedegen waarde. Daaruit bleek dat voor 30 tot 40% van de onderzochte stoffen de indicatieve waarde te hoog was. In deze gevallen zou het milieu onvoldoende worden beschermd.

Aanbevelingen: Het rapport bevat een uitgebreide lijst met aanbevelingen om de indicatieve methodiek te verfijnen. Een voorbeeld hiervan is om beter aan te geven hoe om te gaan met aanvullende informatie over een stof, zoals over het werkingsmechanisme ervan. Een andere aanbeveling is de toepassing van een extra veiligheidsfactor of om een gedegen milieurisicogrens af te leiden als een indicatieve milieurisicogrens dichtbij de concentratie ligt die in het milieu wordt gemeten. Vanwege de onzekerheidsmarges in de indicatief afgeleide milieurisicogrenzen wordt zo een nauwkeuriger beeld verkregen. Dit kan kostbare vervolgmaatregelen of mogelijke risico's voorkomen.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Ecofide
( 2012-02-02 )