|   print

The new decision tree for the evaluation of pesticide leaching from soils
[ De nieuwe beslisboom voor de beoordeling van uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater ]
 
van der Linden AMA, Boesten JJTI, Cornelese AA, Kruijne R, Leistra M, Linders JBHJ, Pol JW, Tiktak A, Verschoor AJ

57 p in English   2004

RIVM Rapport 601450019
download pdf (744Kb)  
Zie ook rapport 716601008  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch decision tree on leaching from soil has been re-designed to be more in line with EU guidelines on the assessment of the leaching potential of substances. The new decision tree explicitly defines reasonable worst-case conditions as the 90th percentile of the area to which a substance is applied. The tree also determines whether the median annual leaching concentration over a period of 20, 40 or 60 years complies with the EU-drinking water limit, with the length of the period depending on the application frequency. The FOCUS Kremsmnster scenario, officially adopted in the Netherlands as the national scenario, is, in the first tier, used to identify substances with a negligible leaching risk, which can then be registered without further assessment. The core of the decision tree is the second tier, in which the spatially distributed model, GeoPEARL, is used to calculate the leaching. The third tier considers the water-saturated zone up to a depth of 10 m below soil surface. As this tier did not need an update, the new approach is expected to have very little influence on the number of registered substances. Comparing the new approach with the old, we found the new first tier to be almost as strict as the old one, at least when the safety factor of 100 was not used, as in the old tree. For substances for which the leaching concentration was calculated at around 0,1 ug dm-3 using the old procedure, GeoPEARL yielded results that were approximately 10 times higher. This difference was mainly due to the annual application of the substances in the new procedure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft een nieuwe beslisboom voor de beoordeling van uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater. Een nieuwe beslisboom was nodig om aansluiting te houden met Europese beoordelingsrichtlijnen. In de EU-beoordeling staat het begrip 'reasonable worst case' centraal. In de nieuwe beslisboom wordt dit begrip expliciet gedefinieerd als het 90-percentiel van de uitspoelingsconcentratie in het gebied waarin het gewasbeschermingsmiddel mogelijk wordt toegepast. In de eerste stap van de beoordeling wordt het model PEARL toegepast op een enkel scenario. Deze stap is bedoeld om stoffen met een verwaarloosbaar risico op uitspoeling te identificeren. Om aan te sluiten bij de EU-beoordeling wordt in deze stap gebruik gemaakt van een scenario dat ook in de EU-beoordeling gebruikt wordt, namelijk het 'FOCUS Kremsmunster scenario'. Indien het uitspoelingsrisico niet verwaarloosbaar klein is, kan de tweede stap in werking treden. In deze stap wordt met behulp van het ruimtelijk verdeeld uitspoelingsmodel GeoPEARL het 90-percentiel van de uitspoelingsconcentratie berekend. Ook biedt de tweede stap de mogelijkheid om meer realistische waarden voor stofparameters te introduceren, bijvoorbeeld stofparameters verkregen op basis van lysimeter- of veldstudies. Als in de tweede stap blijkt dat er een risico voor uitspoeling bestaat, dan kan in de derde stap van de beoordeling worden nagegaan of in de waterverzadigde zone tot op een diepte van 10 m voldoende afbraak plaats vindt en het risico van uitspoeling naar het diepere grondwater beneden de geaccepteerde norm blijft. In vergelijking met de oude beslisboom blijkt de nieuwe beslisboom in de eerste stap ongeveer even streng te zijn als de oude, zonder dat een veiligheidsfactor gebruikt hoeft te worden. In de nieuwe tweede stap worden, op het kritische niveau van 0,1 ug dm-3 (in de oude procedure), concentraties berekend die tot ongeveer een factor 10 hoger liggen. Het hanteren van herhaalde toepassing in de nieuwe beslisboom is de belangrijkste oorzaak voor dit verschil. Hoewel dit niet is onderzocht, wordt verwacht dat de nieuwe beslisboom op korte termijn geen invloed heeft op de breedte van het middelenpakket. De reden is dat de laatste - uiteindelijk beslissende stap - in de beoordeling niet is veranderd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra CTB
( 2004-12-01 )