|   print

[  ]
 
Linders JBHJ, van der Linden AMA, Stienstra YJ

93 p in Dutch   2010

download pdf (910Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The presence of active substances of Plant Protection Products (PPP) in surfaces water has been shown to occur above acceptable drinking water limits. Therefore, the Dutch registration authorities were urged by the judge to take this situation into account in making decisions on the authorisation of PPPs.
To protect the production of drinking water, an evaluation instrument has been developed to estimate the concentration of PPPs in surface water after application on hard surfaces. Up to now such a methodology was lacking in the evaluation system for the Dutch authorisation process of active substances based on the EU-Directive 91/414/EC.
The proposal described in this report contains a decision making scheme with a tiered approach. The basis is the assumption that a relation exists between the application of PPPs on hard surfaces and the established concentration in receiving surface waters to prevent residues of active substances in drinking water. The method may be used to evaluate whether drinking water prepared from surface water contains too high residue concentrations of these active substances.
To, finally, come to a good estimate of the Predicted Environmental Concentration (PEC) of an active substance in surface water several assumptions have to be made, for instance : - the application method used takes place according to a predefined protocol; - the dose applied on hard surfaces is correct; - the total area in the Netherlands to which the substance is applied is based on data available in the Netherlands; and - the catchment areas of the water courses to the intake points of the water works can be based on county data in the Netherlands. These assumptions have been checked against the results of the case of glyphosate.
Now experience has to be gained with this new methodology in applying the system to new substances that could be used in the Netherlands on hard surfaces. Recommended potential improvements are to take into consideration in the evaluation the use of specific characteristics of the substance, like sorp-tion and degradation. It is also recommended to develop an EU-wide equivalent of the method compa-rable with this Dutch proposal.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In oppervlaktewater is de aanwezigheid van actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in concentraties boven acceptabele drinkwaterniveaus vastgesteld. Daarom zijn de Nederlandse registratie- autoriteiten door de rechter gedwongen deze situatie nadrukkelijk in de toelatingsbeslissing te betrekken.
Om de drinkwatervoorziening te beschermen is een instrument ontwikkeld om de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te schatten na de toepassing op verhardingen. Tot nu toe bestond een dergelijke methodiek nog niet in het Nederlandse beoordelingsinstrumentarium voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de EU-Richtlijn 91/414/EC.
Het voorstel beschreven in dit rapport behelst een beslisboom met een getrapte benadering. De basis vormt de veronderstelling dat er een relatie bestaat tussen de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en de gevonden concentratie in ontvangende oppervlaktewateren. De methodiek kan worden gebruikt om te beoordelen of drinkwater bereid uit dit oppervlaktewater een te hoge concentratie residuen van deze middelen bevat. De ervaringen met een bestaande actieve stof, glyfosaat, zijn gebruikt om te anticiperen op evaluaties voor nieuwe stoffen.
Om uiteindelijk te komen tot een goede schatting van de waterconcentratie van een actieve stof zijn verscheidene veronderstellingen gedaan voor onder andere: - de toepassingstechniek van het middel geschiedt volgens vastgesteld protocol; - de dosering op verhardingen is correct; - de totale oppervlakte in Nederland waarop de stof wordt toegepast wordt gebaseerd op gegevens in Nederland; - het ontvangende stroomgebied voor een bepaald drinkwateronttrekkingspunt voor de drinkwatervoorziening wordt gebaseerd op gemeentelijke gegevens in Nederland. Deze veronderstellingen zijn gecontroleerd aan de hand van de resultaten verkregen met de voorbeeldstof glyfosaat.
In de komende tijd moet ervaring worden opgebouwd met de nieuwe methodologie door het system toe te passen op nieuwe stoffen die in Nederland gebruikt kunnen worden op verhardingen. Een van de aanbevolen potentiele verbeteringen is om het gebruik van specifieke eigenschappen van een bepaalde stof, zoals adsorptie en afbraakgegevens, in de beoordeling te betrekken. Ook wordt aanbevolen een EU-methodiek te ontwikkelen, vergelijkbaar met dit Nederlandse voorstel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2010-05-27 )