|   print

[  ]
 
Wesselink LG ; Bovekamp A van de

100 p in Dutch   1997

download pdf (6061Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Aims of this study were to calculate emission reductions (%) for policy target groups (like industry, traffic and refineries) to evaluate present agreements on emission reductions and to advise on possible new long-term agreements. Aims were subject to the conditions that harmonized methods and data to be used and, where possible, that the local situation be considered. Using the Dutch Government's definition of environmental quality objectives for priority substances in air, soil and surface waters, i.e. the limit and target concentrations, we calculated the corresponding emission levels and then compared these to present emissions. Subsequently, priority substances were ranked in terms of: i) emission reduction needed, ii) targeted sector and iii) scale - number and location of emission sources - at which environmental quality was exceeded. If target concentrations in air, surface water and soil are to be met, large reduction of more than 50% on a national scale will be needed for PM10, ethene, benzene, BaP, NOx and fluoride to air; copper, nickel and zinc to water, and copper, cadmium an zinc to soil.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door middel van modelberekeningen is aangegeven welke emissiereductiedoelstellingen voor een groot aantal prioritaire stoffen voor de compartimenten lucht, water en bodem nodig zijn om de gegeven milieukwaliteits-doelstellingen voor 2010 te bereiken. De berekeningen zijn uitgevoerd voor doelgroepen op basis van de emissies in 1995. Emissiereductiepercentages zijn vastgesteld op basis van een aantal rekenexercities waarin een kwantitatieve relatie wordt gelegd tussen milieukwaliteitsnormen en de bijbehorende emissiedoelen. Door emissiereducties te berekenen op basis van de best beschikbare lokale emissiegegevens uit de Emissieregistratie wordt tevens inzicht gegeven in het aantal bronnen waarvoor emissiereducties benodigd is, de geografische ligging daarvan en de reducties die op lokaal niveau nodig zijn om de gewenste lokale milieukwaliteit te bewerkstelligen. Er zijn 48 stof/compartiment combinaties doorgerekend, voor 20 daarvan wordt geen overschrijding van het Maximaal Toelaatbaar Risico nivo (MTR) of Grenswaarde berekend. Stoffen waarbij voor veel bronnen overschrijding van het MTR (of Grenswaarde) wordt berekend zijn benzeen, etheen, fluoride, Benzo(a)pyreen en pm10 (fijn stof) naar lucht en koper, zink en nikkel naar water. Koper, cadmium en zink belasting uit de landbouw kunnen op termijn tot overschrijding van milieukwaliteitsdoelen voor bodem of grondwater leiden. Voor het bereiken van de Streefwaarde (of Verwaarloosbaar Risico (VR)) zijn voor praktisch alle stof/compartiment combinaties die zijn doorgerekend aanzienlijke reducties nodig

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-12-31 )