†|†  print

Environmental risk limits for vanadium in water : A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive
[†Milieurisicogrenzen voor vanadium : Een voorstel voor waterkwaliteitsnormen volgens de Kaderrichtlijn water†]

Smit CE

75 p in English ††2012

RIVM rapport 601714021
download pdf (780Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM has derived environmental risk limits (ERLs) for vanadium in freshwater. Vanadium is a natural element that is used for steel production. The compound is included in the Dutch decree on water quality objectives in the context of the Water Framework Directive (WFD). The current standard for vanadium has to be updated according to the new WFD-methodology. The ERLs in this report are advisory values that serve as a scientific background for the Dutch Steering Committee for Substances, which is responsible for setting those standards.

New information from REACH:
Until now, updating the old standards was not possible because essential data were missing concerning the ecotoxicity of vanadium for algae, and potential food chain transfer. Both aspects are investigated in this report, partly based on information that has become available via REACH. Based on the available data, water quality standards are proposed for long-term exposure (1.2 microgram per litre) and for short-term concentration peaks (3.0 microgram per litre). Both values are expressed on the basis of dissolved concentrations, including the background concentration for Dutch surface waters.

Risk limits for effects on aquatic organisms:
The proposed values are based on direct ecotoxicity for aquatic organisms. Exposure of humans and/or predatory birds and mammals due to consumption of fish is usually taken into account, but could not be included in the present calculations due to a lack of reliable information.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), milieurisicogrenzen van vanadium voor zoet oppervlaktewater bepaald. Vanadium is een natuurlijke stof en wordt onder andere gebruikt voor de productie van staal. De stof is opgenomen in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water, waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. De nieuwe waterkwaliteitsnormen voor vanadium zijn nodig omdat de huidige norm niet is afgeleid volgens de meest recente methodiek. De Stuurgroep Stoffen stelt deze nieuwe normen vast op basis van de wetenschappelijke advieswaarden uit dit onderzoek.

Nieuwe informatie beschikbaar via REACH:
In de afgelopen jaren konden geen nieuwe milieurisicogrenzen voor vanadium worden afgeleid. EssentiŽle gegevens die daarvoor nodig zijn ontbraken, zoals informatie over de effecten op algen en de mogelijke stapeling in de voedselketen. In dit onderzoek zijn beide aspecten opnieuw onderzocht, onder meer door gebruik te maken van de gegevens die voor de Europese verordening voor chemische stoffen REACH beschikbaar zijn gekomen. Op basis van de nieuwe informatie worden waterkwaliteitsnormen voorgesteld voor langdurige blootstelling (1,2 microgram per liter) en voor kortdurende piekbelasting (3,0 microgram per liter). Beide waarden zijn uitgedrukt als 'opgelost vanadium', inclusief de natuurlijke achtergrondconcentratie voor Nederlands oppervlaktewater.

Risicogrenzen gebaseerd op gevolgen voor waterorganismen:
Deze risicogrenzen zijn gebaseerd op de mate waarin de stof direct giftig is voor waterorganismen. Doorgaans wordt in de berekeningen ook meegenomen in welke mate mensen en/of vogels en zoogdieren aan een stof staan blootgesteld via het eten van vis. Voor de stof vanadium was hierover echter onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-05-31 )