|   print

The EU (Q)SAR Experience Project: reporting formats. Templates for documenting (Q)SAR results under REACH
[ Het EU (Q)SAR Experience Project: rapportage formats. Sjablonen voor het documenteren van (Q)SAR resultaten voor REACH ]
 
Rorije E, Hulzebos E, Hakkert B

88 p in English   2007

RIVM rapport 601779001
download pdf (1306Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The European chemicals regulation REACH, which just entered into force, strongly advocates the use of alternatives for animal testing. (Q)SAR is such an alternative and stands for Quantitative Structure-Activity Relationship. (Q)SARs try to correlate the chemical structure of a substance to a toxicological property of that substance, for example skin irritation. The use of these theoretical models makes it possible to predict toxic effects of chemical substances without performing animal tests. RIVM contributes to reducing the number of animal tests by making the results of these models, so called (Q)SARs, suitable for regulatory use.
In a European cooperation RIVM developed formats for reporting (Q)SAR results for REACH on three levels: description of the model, the predicted effect for a specific substance, and the interpretation of that effect for regulatory use. This extensive information is needed to be able to judge the validity and reliability of a prediction. These formats continue to develop, but have already been incorporated into the REACH guidance. Furthermore, with simple adaptations they can also serve as reporting formats for other alternatives for animal testing mentioned in Annex XI of the REACH regulation. Examples of such alternatives are the read-across and category approaches, where the unknown toxicity of a new substance is presumed to be equal to one or several similar compounds with known toxic effects.
The above mentioned activities are the result of the European (Q)SAR Experience Project, initiated by RIVM in 2004 as a preparation for new regulations under REACH. In this project European regulators and policy makers increase their knowledge of (Q)SARs, gain experience with existing QSAR models, and give recommendations and guidance on the use of these models.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De zojuist in werking getreden Europese wetgeving voor chemische stoffen (REACH) propageert alternatieven om het aantal dierproeven te verminderen. (Q)SAR is zo'n alternatief en staat voor kwalitatieve en kwantitatieve structuur-activiteitsrelatie. (Q)SAR's leggen een verband tussen de chemische structuur van de stof en een toxische eigenschap ervan, bijvoorbeeld huidirritatie. Met behulp van deze theoretische modellen is het mogelijk om schadelijke effecten van chemische stoffen voor mens en dier te voorspellen zonder dierproeven te hoeven doen. Het RIVM draagt bij aan het verminderen van het aantal dierproeven door de resultaten van deze modellen, de zogeheten (Q)SAR's, toepasbaar te maken voor beleid.
Het RIVM heeft formats ontwikkeld om de resultaten van (Q)SAR's op drie niveaus te beschrijven: het model, het voorspelde effect van een specifieke stof, en de vertaling van dat effect naar beleid. Deze aanvullende informatie is nodig om de geldigheid en betrouwbaarheid van een voorspelling goed te kunnen beoordelen. De formats blijven in ontwikkeling, maar zijn in concept al opgenomen in de REACH-richtlijnen. Ze kunnen bovendien met enige aanpassingen ingezet worden om resultaten van andere alternatieven voor dierproeven, zoals die genoemd worden in Bijlage XI van de REACH wettekst, transparant te documenteren. Genoemde alternatieven zijn onder andere de "read-across"-aanpak en groepering van stoffen ("category"-aanpak), waarbij de toxiciteit van een nieuwe stof gelijk wordt gesteld aan een of meerdere bekende stoffen.
Bovenstaande activiteiten zijn het resultaat van het Europese (Q)SAR Experience Project, een initiatief uit 2004 dat het RIVM vooruitlopend op REACH heeft opgezet. Europese beleidsmakers en stoffenbeoordelaars doen hierin kennis en ervaring op met (Q)SAR's, en geven aanbevelingen voor het gebruik ervan in beleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-04-16 )