|   print

Guidance for the derivation of environmental risk limits within the framework of 'International and national environmental quality standards for substances in the Netherlands' (INS). Revision 2007
[ Handleiding voor de afleiding van milieurisicogrenzen binnen het raamwerk '(Inter)nationale Normen Stoffen' (INS) - Revisie 2007 ]
 
van Vlaardingen PLA, Verbruggen EMJ

146 p in English   2007

RIVM rapport 601782001
download pdf (829Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report forms the guidance document for the derivation of environmental risk limits used in environmental policy in the Netherlands. The report is a revision of the INS-guidance from 2001. The following four environmental risk limits are distinguished in the Netherlands: negligible concentration (NC), maximum permissible concentration (MPC), serious risk concentration (SRC) and the maximum acceptable concentration for ecosystems (MACeco).
The guidance document answers the question on what data are needed for the derivation of an environmental risk limit by overviewing and describing how data from the literature should be evaluated for reliability and usefulness. The method of derivation, including the necessary calculations, is described. For water and sediment, the methodology is the same as that prescribed to meet requirements in the European Water Framework Directive. For soil, the methodology for the European risk assessment for new and existing substances and biocides is followed. The remaining risk limits (e.g. NC and SRC) which are required to comply with Dutch environmental policy, are subject to separate derivation procedures. These too are presented here.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport is de handleiding voor het afleiden van milieurisicogrenzen die worden gebruikt in het Nederlandse milieubeleid. Het rapport is een herziening van de INS-handleiding uit 2001. Nederland onderscheidt vier milieurisicogrenzen: het verwaarloosbaar risiconiveau (VR), het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), het ernstig risiconiveau (ER) en de maximaal toelaatbare concentratie voor ecosystemen (MACeco).
Welke basisgegevens zijn nodig voor het afleiden van een milieurisicogrens? De handleiding geeft dit overzicht en beschrijft hoe deze literatuurgegevens moeten worden geevalueerd op juistheid en bruikbaarheid. Vervolgens wordt de methodiek voor het afleiden van milieurisicogrenzen beschreven, inclusief de benodigde berekeningen. Voor water en sediment is deze gelijk aan de methodiek zoals voorgeschreven voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor bodem is direct aangesloten op de technical guidance documenten (TGD) voor EU risicobeoordelingen van nieuwe en bestaande stoffen en biociden. De overige milieurisicogrenzen, bijvoorbeeld het VR en het ER, zijn onderdeel van het Nederlandse milieubeleid en voor de afleiding van deze risicogrenzen worden aparte procedures beschreven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-11-13 )