|   print

Ecotoxicologically based environmental risk limits for several volatile aliphatic hydrocarbons
[ Milieurisicogrenzen op basis van ecotoxicologische gegevens voor een aantal vluchtige organische verbindingen ]
 
de Jong FMW, Posthuma-Doodeman CJAM, Verbruggen EMJ

217 p in English   2007

RIVM rapport 601782002
download pdf (1341Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes ecotoxicological environmental risk limits derived for a number of volatile aliphatic hydrocarbons. On the basis of evaluated literature, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) proposes ecotoxicological environmental risk limits for these compounds for water, soil, sediment and air. The proposed environmental risk limits are the scientific basis for Environmental Quality Standards set by the interdepartmental Steering Group 'Substances'. Three levels have been distinguished: Negligible Concentrations (NC); Maximum Permissible Concentrations (MPC), a level at which no harmful effects are to be expected, and Serious Risk Concentrations (SRCeco), a level at which possible serious effects are to be expected. The environmental risk limits play an important role for the implementation of the national policy concerning substances.
The substances evaluated in this report are: acrylonitrile, ethylene, ethylene oxide, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane, pentachloroethane, hexachloroethane, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, chloroethylene, 1,1-dichloroethylene, 1,2-dichloroethylene (trans- and cis-1,2-dichloroethylene), trichloroethylene, tetrachloroethylene, 3-chloropropene, 1,3-dichloropropene (trans- and cis-1,3-dichloropropene), 2,3-dichloropropene, 2-chlorobutadiene and hexachlorobutadiene.
For eight substances, the risk limits were derived based on European Documents, drafted in the framework of the Existing Substance Regulation or the European Water Framework Directive (acrylonitrile, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, 1,2-dichloroethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene and hexachlorobutadiene). For four substances (ethylene, 1,1-dichloroethane, chloroethylene and 2,3-dichloropropene), too few reliable toxicity data were available to derive an environmental risk limit. In this study, the measured concentration of one of the substances, hexachloorbutadiene, exceeded the MPC in Dutch surface water in one case.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden ecotoxicologische milieurisicogrenzen voor een aantal vluchtige organische verbindingen afgeleid. Op basis van geevalueerde literatuurgegevens doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorstellen voor ecotoxicologische milieurisicogrenzen voor deze stoffen in water, bodem, sediment en lucht. De voorgestelde milieurisicogrenzen vormen de wetenschappelijke basis voor milieukwaliteitsnormen die worden vastgesteld door de interdepartementale Stuurgroep Stoffen. Er worden drie niveaus onderscheiden: een Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR); een niveau waarbij geen schadelijke effecten zijn te verwachten (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau; MTR) en een niveau waarbij mogelijk ernstige effecten zijn te verwachten (Ernstig Risiconiveau; EReco). De milieukwaliteitsnormen spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het nationale stoffenbeleid.
De stoffen waarvoor in dit rapport gegevens zijn samengebracht, zijn: acrylonitril, ethyleen, ethyleenoxide, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 1,1,2,2-tetrachloorethaan, pentachloorethaan, hexachloorethaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, chloorethyleen, 1,1-dichloorethyleen, 1,2-dichloorethyleen (trans- en cis-1,2-dichloorethyleen), trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, 3-chloorpropeen, 1,3-dichloorpropeen (trans- en cis-1,3-dichloorpropeen), 2,3-dichloorpropeen, chloropreen en hexachloorbutadieen.
Voor acht stoffen zijn de milieurisicogrenzen afgeleid op basis van beschikbare EU-documenten, opgesteld in het kader van de Bestaande Stoffen Verordening of de Kaderrichtlijn Water (acrylonitril, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen en hexachloorbutadieen). Voor vier stoffen zijn te weinig betrouwbare gegevens beschikbaar om milieurisicogrenzen af te kunnen leiden (ethyleen, 1,1-dichloorethaan, chloorethyleen en 2,3-dichloorpropeen). In dit onderzoek is voor een stof, hexachloorbutadieen, gebleken dat de gemeten concentratie in Nederlands oppervlaktewater eenmalig hoger uitkwam dan het MTR.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-09-27 )