|   print

Nanotechnology in perspective. Risks to man and the environment
[ Nanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieu ]
 
van Zijverden M, Sips AJAM

138 p in English   2009

RIVM rapport 601785003
download pdf (1549Kb)  
Summary van dit rapport verschenen onder nummer 601785004  

Toon Nederlands

English Abstract
The Risks of Nanotechnology Knowledge and Information Centre (KIR nano), a Dutch government-supported observation organisation based at RIVM, has provided an overview of the potential risks to both man and the environment of exposure to nanoparticles. The focus is on free, non-degradable and insoluble nanoparticles found in medical applications, food, consumer products and the environment.
Scientific data compiled to date demonstrate that adverse effects due to exposure to nanoparticles cannot be ruled out. However, much more information is required to be able to estimate the risks of nanoparticles equally as well as those of other non-nano chemicals. Nevertheless, hundreds of products containing nanomaterials are currently available commercially, a situation which clearly necessitates investigation of the exposure and toxicity of these materials in the near future. unfortunately, the research questions to be answered are so numerous that it will take years to compile the relevant data.
KIR nano recommends that research be focused primarily on those questions that provide information critical to the assessment of risks to man and the environment. Depending on the perspective - worker, consumer, patient, or the environment - the starting points can then be defined for controlling or limiting the risks. Information generated in the strictly regulated world of medical applications (e.g., on methodology) could constitute a valuable asset in other areas of research and application, where the data and dossier requirements are not as exacting.
Key concepts in the coming years include expanding our knowledge of nanoparticles and making this knowledge readily available to avoid duplication of research; identifying and where necessary taking appropriate risk management measures, deciding on which areas of research the Netherlands wishes to contribute to this field, supporting research & development and promoting cooperation between government bodies and agencies, the scientific community and trade and industry.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patient en consument behandeld, evenals risico's voor het milieu. Drie toepassingsgebieden zijn daarbij relevant: geneesmiddelen en medische technologie, voedselproductie en consumentenproducten.
De huidige stand van zaken van de wetenschap laat zien dat risico's niet uit te sluiten zijn. Er ontbreekt echter nog veel kennis om de risico's even goed in te kunnen schatten als voor 'chemische stoffen niet in nanovorm'. Toch zijn er al vele honderden producten waarin nanomaterialen zijn verwerkt op de markt. Dit vereist op korte termijn veel onderzoek naar de blootstelling en toxiciteit van deze materialen. Helaas is het aantal onderzoeksvragen dusdanig groot en fundamenteel van aard dat het nog jaren zal duren voordat alle informatie is vergaard.
KIR-nano adviseert daarom het onderzoek vooral te richten op die vragen die cruciale informatie voor de risicobeoordeling voor mens en milieu bieden. Afhankelijk van het perspectief van werknemer, consument, patient of milieu zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd voor het beheersen van de risico's. Informatie die in de streng gereguleerde wereld van medische toepassingen wordt gegenereerd kan met name vanuit methodologisch oogpunt zeer waardevol zijn voor andere toepassingsgebieden, waar de dossiervereisten en dus veelal ook de informatievergaring (veel) beperkter voor zijn.
Kernbegrippen voor de komende jaren zijn samen te vatten onder KOKOS: Kennis vergroten en uitwisselen om dubbeling van onderzoek te voorkomen, Oplossingsrichtingen en risicomanagement, Keuzes maken in bijdragen vanuit Nederland aan dit onderzoeksveld, Onderzoek & Ontwikkeling, en Samenwerking bevorderen tussen wet- en regelgevende kaders, wetenschap en bedrijfsleven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO VWA WUR
( 2009-08-28 )