|   print

Draaiboek voor modellering van inname van stoffen via voeding
[ A scenario for modelling the intake of substances by humans via food ]
 
Bakker MI

42 p in Dutch   2002

RIVM rapport 604502004
download pdf (382Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The scenario presented here represents the steps in calculating the intake of substances (xenobiotics, natural toxins and food additives) by humans via food. This scenario, intended for the intake of contaminants that cause effects after chronic exposure, will be used by the Centre for Substances and Integrated Risk Assessment of the National Institute for Public Health and the Environment. The scenario is meant mainly for contaminants present in food commodities that are frequently consumed by a large part of the population. The consumption of these can be estimated by consulting the Dutch National Food Consumption Survey (DNFCS) database. The dietary intake of contaminants is calculated by multiplying the concentration in the food commodities by their consumption. First, the food commodities in which the contaminant is present have to be recognized and the average concentrations calculated. For food commodities that are frequently consumed, the next step consists of extending the DNFCS database with a table consisting of all food products consumed and the corresponding concentration of the contaminant. This new DNFCS database can now deliver the intake data of the contaminant for use by the DNFCS participants. The data are statistically analysed with the STatistic Exposure Model (STEM) to obtain the long-term intake. Where use of the DNFCS database to estimate the consumption is not possible, another source of information (e.g. food frequency questionnaires) is needed. The resulting consumption data are multiplied by the concentrations in the food commodities to obtain the intake. The last step in every intake calculation is interpreting the results. In this step, the intake is compared with other studies and/or toxicological limit values. The uncertainty in the calculation is mentioned as well. The effect of limit values on the intake can be also calculated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit draaiboek beschrijft de berekening van inname van stoffen (xenobiotica, natuurlijke toxinen of voedseladditieven) in de mens via de voeding, te gebruiken door medewerkers van het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicoschatting (SIR) van het RIVM. Het draaiboek is bedoeld voor stoffen die aanleiding kunnen geven tot toxische effecten na chronische blootstelling. Bovendien is het voornamelijk opgesteld voor stoffen die voorkomen in voedingsmiddelen die door een groot deel van de bevolking frequent worden gegeten. Van deze voedingsmiddelen is de consumptie goed te schatten met de Voedsel Consumptie Peiling (VCP), waarvan de gegevens zijn opgeslagen in een database. De inname van stoffen via de voeding wordt berekend door de concentratie in voedingsmiddelen te vermenigvuldigen met de consumptie van die voedingsmiddelen. Als eerste moet worden vastgesteld in welke (bestanddelen van) voedingsmiddelen de stof voorkomt en wat de gemiddelde concentratie is. Als er voldoende gegevens in de VCP aanwezig zijn om de consumptie te bepalen, wordt een tabel gemaakt waarin voor elk product dat beschreven is in de VCP een bijbehorende concentratie berekend is. Met behulp van deze tabel en met de VCP-consumptiegegevens kan vervolgens de inname over twee dagen voor de deelnemers aan de VCP worden berekend. De data worden statistisch geanalyseerd met het STatistic Exposure Model (STEM). Als de VCP niet kan worden gebruikt omdat de bewuste voedingsmiddelen slechts door weinig mensen en/of weinig frequent worden gegeten, moet er via andere wegen naar consumptiegegevens worden gezocht. De resulterende consumptiegegevens worden vermenigvuldigd met de concentraties in de producten om de inname te berekenen. De laatste stap van de innameberekening is de interpretatie. De berekende inname kan worden vergeleken met de uitkomsten van andere studies en met toxicologische advieswaarden. De onzekerheden in de berekeningen worden genoemd en eventueel kan het effect van een limietwaarde op de inname worden berekend.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-10-11 )